Walne zgromadzenie

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na 21 stycznia 2021 r.

Zarząd Bioceltix  S.A. z siedzibą we Wrocławiu (dalej „Spółka”) zawiadamia Akcjonariuszy, że zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 21.01.2021 r. na godz. 10:00.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odbędzie się w Kancelarii Notarialnej Warczak-Mańdziak & Janicka przy ul. Gwiaździstej 64/lok. 28/1 (28 piętro) we Wrocławiu, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Zgromadzenia;
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia;
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz zdolności do podejmowania uchwał;
4. Przyjęcie porządku obrad;
5. Powzięcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki;
6. Powzięcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu do dematerializacji
i wprowadzenia do obrotu akcji serii A1, A2, A3, A4, A5, A6, B, C, D, E, F oraz przyszłej serii G;
7. Wolne wnioski;
8. Zamknięcie obrad.

Proponowane zmiany Statutu Spółki:

dotychczasowe brzmienie §7 ust. 1 Statutu:

„§ 7 Kapitał zakładowy

1.Kapitał zakładowy wynosi: 292 678,90 zł (dwieście dziewięćdziesiąt dwa tysiące sześćset siedemdziesiąt osiem złotych i dziewięćdziesiąt groszy) i dzieli się na:

a) 1.981.500 (milion dziewięćset osiemdziesiąt jeden tysięcy pięćset) zwykłych akcji na okaziciela serii A o numerach od 000001 do 1981500 o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja, o łącznej wartości nominalnej w wysokości 198.150,00 zł (sto dziewięćdziesiąt osiem tysięcy sto pięćdziesiąt złotych);

b) 104.290 (sto cztery tysiące dwieście dziewięćdziesiąt) zwykłych akcji na okaziciela serii B o numerach od 000001 do 104290 o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja, o łącznej wartości nominalnej w wysokości 10.429,00 zł (dziesięć tysięcy czterysta dwadzieścia dziewięć złotych);

c) 172.000 (sto siedemdziesiąt dwa tysiące) zwykłych akcji na okaziciela serii C o numerach od 000001 do 172000 o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja, o łącznej wartości nominalnej w wysokości 17.200,00 zł (siedemnaście tysięcy dwieście złotych);

d) 186.224 (sto osiemdziesiąt sześć tysięcy dwieście dwadzieścia cztery) zwykłych akcji na okaziciela serii D o numerach od 000001 do 186224 o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja, o łącznej wartości nominalnej w wysokości 18.622,40 zł (osiemnaście tysięcy sześćset dwadzieścia dwa złote i czterdzieści groszy).

e) 271 550 (dwieście siedemdziesiąt jeden tysięcy pięćset pięćdziesiąt) zwykłych akcji na okaziciela serii E o numerach od 000001 do 271550 o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja, o łącznej wartości nominalnej w wysokości 27.155,00 zł (dwadzieścia siedem tysięcy sto pięćdziesiąt pięć złotych).

f) 211.225 (dwieście jedenaście tysięcy dwieście dwadzieścia pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii F o numerach od 000 001 do 211 225 o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja, o łącznej wartości nominalnej w wysokości 21.122,50 zł (dwadzieścia jeden tysięcy sto dwadzieścia dwa złote i pięćdziesiąt groszy).”

proponowane brzmienie §7 ust. 1 Statutu:

„§ 7 Kapitał zakładowy

1. Kapitał zakładowy wynosi: 292 678,90 zł (dwieście dziewięćdziesiąt dwa tysiące sześćset siedemdziesiąt osiem złotych i dziewięćdziesiąt groszy) i dzieli się na:

b) 470.953 (czterysta siedemdziesiąt tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt trzy) zwykłych akcji na okaziciela serii A2 o numerach od 000001 do 470953 o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja, o łącznej wartości nominalnej w wysokości 47.095,30 zł (czterdzieści siedem tysięcy dziewięćdziesiąt pięć złotych i trzydzieści groszy);

c) 500.000 (pięćset tysięcy) zwykłych akcji na okaziciela serii A3 o numerach od 000001 do 500000 o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja, o łącznej wartości nominalnej w wysokości 50 000,00 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych);

d) 367.000 (trzysta sześćdziesiąt siedem tysięcy) zwykłych akcji na okaziciela serii A4 o numerach od 000001 do 367000 o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja, o łącznej wartości nominalnej w wysokości 36.700,00 zł (trzydzieści sześć tysięcy siedemset złotych);

e) 241.453 (dwieście czterdzieści jeden tysięcy czterysta pięćdziesiąt trzy) zwykłych akcji na okaziciela serii A5 o numerach od 000001 do 241453 o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja, o łącznej wartości nominalnej w wysokości 24.145,30 zł (dwadzieścia cztery tysiące sto czterdzieści pięć złotych i trzydzieści groszy);

f) 40.641 (czterdzieści tysięcy sześćset czterdzieści jeden) zwykłych akcji na okaziciela serii A6 o numerach od 00001 do 40641 o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja, o łącznej wartości nominalnej w wysokości 4.064,10 zł (cztery tysiące sześćdziesiąt cztery złote i dziesięć groszy);

g)104.290 (sto cztery tysiące dwieście dziewięćdziesiąt) zwykłych akcji na okaziciela serii B o numerach od 000001 do 104290 o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja, o łącznej wartości nominalnej w wysokości 10.429,00 zł (dziesięć tysięcy czterysta dwadzieścia dziewięć złotych);

h) 172.000 (sto siedemdziesiąt dwa tysiące) zwykłych akcji na okaziciela serii C o numerach od 000001 do 172000 o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja, o łącznej wartości nominalnej w wysokości 17.200,00 zł (siedemnaście tysięcy dwieście złotych);

i) 186.224 (sto osiemdziesiąt sześć tysięcy dwieście dwadzieścia cztery) zwykłych akcji na okaziciela serii D o numerach od 000001 do 186224 o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja, o łącznej wartości nominalnej w wysokości 18.622,40 zł (osiemnaście tysięcy sześćset dwadzieścia dwa złote i czterdzieści groszy).

j) 271.550 (dwieście siedemdziesiąt jeden tysięcy pięćset pięćdziesiąt) zwykłych akcji na okaziciela serii E o numerach od 000001 do 271550 o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja, o łącznej wartości nominalnej w wysokości 27.155,00 zł (dwadzieścia siedem tysięcy sto pięćdziesiąt pięć złotych).

k) 211.225 (dwieście jedenaście tysięcy dwieście dwadzieścia pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii F o numerach od 000 001 do 211 225 o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja, o łącznej wartości nominalnej w wysokości 21.122,50 zł (dwadzieścia jeden tysięcy sto dwadzieścia dwa złote i pięćdziesiąt groszy).”