EBI 2022, Raporty EBI

11/2022 Raport kwartalny spółki Bioceltix S.A. za I kwartał 2022 roku

Zarząd spółki Bioceltix S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”) niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości raport kwartalny za I kwartał 2022 roku.

 

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1) Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”

Załącznik:

20220512_Raport_Okresowy_EBI_11_2022_Raport kwartalny 1Q 2022_Załącznik

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:
1. Łukasz Bzdzion – Prezes Zarządu
2. Paweł Wielgus – Członek Zarządu