ESPI 2022, Raporty ESPI

21/2022 Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta

Zarząd Bioceltix S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Emitent”, „Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 22 czerwca 2022 roku, wpłynęło do siedziby Emitenta zawiadomienie sporządzone w trybie art. 69 ust. 1 pkt 2) Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1983 z późn. zm.) w sprawie zmniejszenia udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, sporządzone przez Leonarto VC Spółka akcyjna ASI Sp.k.

Treść otrzymanego zawiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu.

 

Załączniki:

Informacja z dnia 21 czerwca 2022 roku przekazana na podstawie art. 69 ust. 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu i spółkach publicznych przez akcjonariusza Leonarto VC Spółka akcyjna ASI Sp.k.

20220622_ESPI_Raport_21_Zawiadomienie_Akcjonariusza_Leonarto_Załącznik

 

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

  1. Łukasz Bzdzion – Prezes Zarządu
  2. Paweł Wielgus – Członek Zarządu