ESPI 2022, Raporty ESPI

28/2022 Złożenie wniosku o dopuszczenie i wprowadzenie akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym

Zarząd Bioceltix S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu 4 sierpnia 2022 r. Spółka złożyła do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”) wniosek o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW wszystkich istniejących akcji Spółki, tj. 3.286.789 akcji zwykłych na okaziciela serii A – G, zarejestrowanych w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. pod kodem ISIN PLBCLTX00019 („Akcje”).

Jedynym prawnie wiążącym dokumentem sporządzonym na potrzeby ubiegania się o dopuszczenie Akcji do obrotu na rynku regulowanym, zawierającym informacje na temat Spółki i Akcji jest prospekt Spółki zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 28 lipca 2022 r. Prospekt został udostępniony do publicznej wiadomości w dniu 29 lipca 2022 r. na stronie internetowej Spółki: https://bioceltix.com/prospekt/.

 

 

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Łukasz Bzdzion – Prezes Zarządu

Paweł Wielgus – Członek Zarządu