ESPI 2022, Raporty ESPI

44/2022 Ustalenie ceny emisyjnej akcji serii J Bioceltix S.A.

Zarząd Bioceltix S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 41/2022 z dnia 7 listopada 2022 r., informuje, że w dniu 23 listopada 2022 r. Zarząd Spółki podjął uchwałę w przedmiocie ustalenia ceny emisyjnej akcji zwykłych na okaziciela serii J emitowanych przez Spółkę w granicach jej kapitału docelowego (na podstawie uchwały nr 1/11/2022 Zarządu Spółki z dnia 7 listopada 2022 r., „Akcje Serii J”) w wysokości 31,00 złotych (słownie: trzydzieści jeden złotych) za jedną Akcję Serii J. Cena emisyjna Akcji Serii J została ustalona przez Zarząd Spółki po przeprowadzeniu procesu budowy księgi popytu na Akcje Serii J wśród potencjalnych inwestorów i po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej Spółki.

 

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Łukasz Bzdzion – Prezes Zarządu

Paweł Wielgus – Członek Zarządu