BIOCELTIX SPÓŁKA AKCYJNA
Sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2023 r. 31.12.2023 r.
BIOCELTIX SPÓŁKA AKCYJNA
Sprawozdanie finansowe
za okres 01.01.2023 r. 31.12.2023 r.
sporządzone zgodnie z polskimi zasadami rachunkowości
Wrocław, 26.04.2024 roku
BIOCELTIX SPÓŁKA AKCYJNA
Sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2023 r. 31.12.2023 r.
2
SPIS TREŚCI
WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ................................................................................................ 3
BILANS .......................................................................................................................................................................... 13
POZYCJE POZABILANSOWE ........................................................................................................................................... 15
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ........................................................................................................................................ 16
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM .............................................................................................................. 18
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH METODA POŚREDNIA ............................................................................... 20
NOTY OBJAŚNIAJACE DO BILANSU................................................................................................................................ 22
NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO POZYCJI POZABILANSOWYCH ............................................................................................... 41
NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT ................................................................................................ 42
NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH ............................................................................. 47
DODATKOWE INFORMACJE .......................................................................................................................................... 48
BIOCELTIX SPÓŁKA AKCYJNA
Sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2023 r. 31.12.2023 r.
3
WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
1. Informacje o Spółce
BIOCELTIX Spółka Akcyjna („Spółka”, „Jednostka”, „Emitent”) z siedzibą we Wrocławiu, adres: ul. Bierutowska 57 59, bud. III, 51-
317 Wrocław, zarejestrowana w rejestrze Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000744521, NIP: 8992794360, REGON: 364963245.
Podstawowym przedmiotem działalności Spółki :
badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii (PKD 72.11.Z).
Spółka prowadzi prace rozwojowe z dziedziny biotechnologii, mające na celu opracowanie weterynaryjnych produktów leczniczych
na bazie komórek macierzystych, przeznaczonych m.in. do leczenia chorób