BIOCELTIX SPÓŁKA AKCYJNA
Sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2022 r. 31.12.2022 r.
BIOCELTIX SPÓŁKA AKCYJNA
Sprawozdanie finansowe
za okres 01.01.2022 r. 31.12.2022 r.
sporządzone zgodnie z polskimi zasadami rachunkowości
Wrocław, 02.05.2023 roku
BIOCELTIX SPÓŁKA AKCYJNA
Sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2022 r. 31.12.2022 r.
2
SPIS TREŚCI
WPROWADZENIE DO PÓŁROCZNEGO SKRÓCONEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ............................................... 3
BILANS .......................................................................................................................................................................... 13
POZYCJE POZABILANSOWE ........................................................................................................................................... 15
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ........................................................................................................................................ 16
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM .............................................................................................................. 18
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH METODA POŚREDNIA ............................................................................... 20
NOTY OBJAŚNIAJACE DO BILANSU................................................................................................................................ 22
NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO POZYCJI POZABILANSOWYCH ............................................................................................... 41
NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT ................................................................................................ 42
NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH ............................................................................. 46
DODATKOWE INFORMACJE .......................................................................................................................................... 47
BIOCELTIX SPÓŁKA AKCYJNA
Sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2022 r. 31.12.2022 r.
3
WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
1. Informacje o Spółce
BIOCELTIX Spółka Akcyjna („Spółka”, „Jednostka”, „Emitent”) z siedzibą we Wrocławiu, adres: ul. Bierutowska 57 59, bud. III, 51-
317 Wrocław, zarejestrowana w rejestrze Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000744521, NIP: 8992794360, REGON: 364963245.
Podstawowym przedmiotem działalności Spółki :
badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii (PKD 72.11.Z).
Spółka prowadzi prace rozwojowe z dziedziny biotechnologii, mające na celu opracowanie weterynaryjnych produktów leczniczych
na bazie komórek macierzystych, przeznaczonych m.in. do leczenia chorób zwyrodnieniowych stawów oraz atopowego zapalenia
skóry u zwierząt towarzyszących. Spółka prowadzi działalność w oparciu o autorską metodę hodowli komórek macierzystych, która
pozwala na przeprowadzanie przeszczepów allogenicznych (jeden dawca-wiele biorców) jak też w powtarzalnym procesie
produkcyjnym.
Poniżej ujęto opis aktualnych prac związanych z kandydatami na produkty lecznicze:
Dla kandydata BCX-CM-J przeznaczonego do leczenia objawów klinicznych zmian zwyrodnieniowych stawów u psów
(osteoartrozy) rozpoczęto badania kliniczne, które na Dzień Raportu kontynuowane. Na dzień Raportu upublicznione
zostały wyniki analizy pośredniej (ang. Interim Analysis) przeprowadzonej w weterynaryjnym badaniu klinicznym
dotyczącym potwierdzenia skuteczności produktu BCX-CM-J. Wyniki przeprowadzonej analizy pośredniej pozwoliły na
ustalenie ostatecznej liczby pacjentów biorących udział w badaniu klinicznym poniżej wstępnych, szacunkowych założeń
Emitenta. W związku z powyższym Emitent podjął decyzję o wstrzymaniu dalszej rekrutacji i zakończeniu badania
klinicznego, choć ze względów proceduralnych oraz etycznych badanie będzie prowadzone do czasu jego ukończenia przez
wszystkich pacjentów, którzy czekają na kwalifikację, przeszli kwalifikację lub w trakcie badania. Faza obserwacyjna
badania powinna się zakończyć w bieżącym miesiącu, tj. około kwartał wcześniej w stosunku do terminu zakładanego przed
wykonaniem analizy pośredniej. Złożenie wniosku o dopuszczenie do obrotu do EMA planowane jest w bieżącym roku, a
uzyskanie pozwolenia na dopuszczenie do obrotu planowane jest na rok 2024.
Dla kandydata BCX-CM-AD przeznaczonego do leczenia atopowego zapalenia skóry u psów kontynuowano badanie
pilotażowe ukierunkowane na potwierdzenie skuteczności produktu BCX-CM-AD. Na dzień publikacji Raportu faza
rekrutacyjna pilotażowego badania klinicznego została zakończona, co oznacza, że zrekrutowano wszystkich planowanych
pacjentów. Emitent ocenia cząstkowe wyniki badania pilotażowego w zakresie skuteczności kandydata BCX-CM-AD jako
pozytywne i dobrze rokujące (z uwzględnieniem ryzyk związanych z dalszym prowadzeniem badania klinicznego). Ponadto
kontynuowano planowanie właściwego badania klinicznego. Na tym etapie jeszcze nie wiadomo w jakich krajach
prowadzone będzie badanie kliniczne. Zakończenie badania planowane jest na rok 2024. W tym samym roku planowane
jest złożenie wniosku o dopuszczenie do obrotu do EMA, a uzyskanie pozwolenia na dopuszczenie do obrotu planowane
jest na rok 2025.
Dla kandydata BCX-EM stosowanego w leczeniu zapalenia stawów u koni zakończono ocenę bezpieczeństwa. Na podstawie
przeprowadzonego badania stwierdzono, że dwukrotne podanie dostawowe badanego produktu leczniczego BCX-EM jest
bezpieczne i nie wiąże się z pojawieniem poważnych lub nieoczekiwanych działań niepożądanych. Równocześnie pozyskano
zgody na badania kliniczne oraz rozpoczęto badania kliniczne w Irlandii oraz na Węgrzech. Złożenie dossier rejestracyjnego
planowane jest w 2023 roku, z uzyskaniem dopuszczenia o obrotu w roku 2024.
W skład Jednostki nie wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe.
2. Czas trwania Spółki
Czas trwania Jednostki jest nieograniczony.
3. Okres objęty Rocznym Sprawozdaniem Finansowym
Roczne sprawozdanie finansowe („Sprawozdanie Finansowe”, Roczne sprawozdanie finansowe") przedstawiają sytuację
majątkową i finansową Spółki na dzień 31 grudnia 2022 roku, wyniki jej działalności, przepływy pieniężne, zmiany w kapitale własnym
za okres od 1 stycznia 2022 i kończące się 31 grudnia 2022 r. Dane porównawcze w przypadku bilansu i zestawienia zmian w kapitale
własnym sporządzono na 31 grudnia 2021 roku. W przypadku rachunku zysków i strat, rachunku przepływów pieniężnych dane
porównawcze zaprezentowano za okres 12 miesięcy zakończonych 31 grudnia 2021. Zarząd Spółki zapewnił pełną porównywalność
prezentowanych danych finansowych za poszczególne okresy.