Sprawozdanie Zarządu
z działalności
Bioceltix S.A.
za okres 01.01.2022 31.12.2022
Wrocław, 2 maja 2023 r.
2/131
BIOCELTIX S.A.
Adres: ul. Bierutowska 57-59, bud. III, 51-317 Wrocław
tel.: +48 71 880 87 71, faks: +48 71 734 55 09
e-mail: office@bioceltix.com
KRS: 0000744521, NIP: 899-27-94-360, REGON: 364963245
1. Informacje o spółce Bioceltix S.A.
1.1. Podstawowe informacje o Emitencie
Nazwa (firma):
Bioceltix Spółka Akcyjna
Siedziba:
Wrocław
Adres:
ul. Bierutowska 57 59, bud. III, 51-317 Wrocław
Kraj:
Polska
KRS:
0000744521
NIP:
8992794360
REGON:
364963245
Sąd rejestrowy:
Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu
VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Miejsce rejestracji:
Polska
Kapitał zakładowy:
397 946,80 zł
Numer telefonu:
+48 71 880 87 71
Adres internetowy:
https://bioceltix.com/
E-mail:
akcjonariat@bioceltix.com
W zakresie sprawozdawczości finansowej Spółka stosuje zasady Ustawy o rachunkowości.
Rok obrotowy Spółki trwa od 1 stycznia do 31 grudnia.
1.2. Obecność na rynku giełdowym
Ticker GPW
BCX
ISIN
PLBCLTX00019
Liczba akcji na Dzień
Raportu
3 979 468
Free float
66,24%
Indeksy
WIGtechTR, WIGtech, WIG-Poland, WIG
Spółka posiada status spółki publicznej (giełdowej), której akcje notowane są od dnia 5 września 2022 roku
na rynku regulowanym (równoległym) prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie
S.A. (ticker GPW: BCX).
3/131
BIOCELTIX S.A.
Adres: ul. Bierutowska 57-59, bud. III, 51-317 Wrocław
tel.: +48 71 880 87 71, faks: +48 71 734 55 09
e-mail: office@bioceltix.com
KRS: 0000744521, NIP: 899-27-94-360, REGON: 364963245
1.3. Władze Emitenta
1.3.1. Zarząd
Na Dzień Bilansowy:
Łukasz Bzdzion – Prezes Zarządu
Paweł Wielgus – Członek Zarządu
1.3.2. Rada Nadzorcza
Na Dzień Bilansowy:
Na Datę Raportu:
Ewelina Pawlus-Czerniejewska Przewodnicząca RN
(wcześniej: Ewelina Stelmach)
Ewelina Pawlus-Czerniejewska Przewodnicząca RN
(wcześniej: Ewelina Stelmach)
Ewa Więcławik – Wiceprzewodnicząca RN
Ewa Więcławik – Wiceprzewodnicząca RN
Wojciech Aksman Członek RN
Wojciech Aksman Członek RN
Maciej Wieloch Członek RN
Maciej Wieloch Członek RN
Piotr Lembas niezależny Członek RN
Piotr Lembas niezależny Członek RN
Andrzej Jan Grabiński-Baranowski Członek RN
Andrzej Jan Grabiński-Baranowski Członek RN
W Okresie Sprawozdawczym miały miejsce następujące zmiany w składzie Rady Nadzorczej Emitenta:
W dniu 7 marca 2022 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanowiło o:
1) odwołaniu dwóch Członków Rady Nadzorczej Emitenta, tj. Pana Krzysztofa Piotrzkowskiego i Pana
Karola Hopa;
2) ustaleniu liczby członków Rady Nadzorczej obecnej kadencji na liczbę 6 członków, w tym
Przewodniczącego Rady Nadzorczej oraz
3) powołaniu na Członka Rady Nadzorczej Spółki: Pana Andrzeja Jana Grabińskiego-Baranowskiego,
Panią Ewę Więcławik i Pana Piotra Lembasa, a także powierzeniu Pani Ewelinie Stelmach (obecnie:
Ewelina Pawlus-Czerniejewska) funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki.