Wrocław, 2 maja 2023 r.
STANOWISKO ZARZĄDU BIOCELTIX S.A. (DALEJ JAKO „SPÓŁKA”) WRAZ Z OPINIĄ RADY NADZORCZEJ NA
TEMAT ZASTRZEŻENIA WYRAŻONEGO PRZEZ FIRMĘ AUDYTORSKĄ 4AUDYT SP. Z O.O. W OPINII Z
BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2022 ROK
Odnosząc się do zastrzenia wyrażonego przesz rmę audytors w opinii do sprawozdania
nansowego Biocelx S.A. za rok 2022 (dalej jako Sprawozdanie Finansowe”), Zarząd Biocelx
przedstawia swoje stanowisko w sprawie nieotrzymania przez rmę audytorską odpowiednich i
wystarczających dowodów badania w postaci niezależnego potwierdzenia sald środków pieniężnych
Spółki (dalej jako „Niezależne Potwierdzenie”). W opinii Zarządu wniosek o wydanie Niezależnego
Potwierdzenia do banku został złożony z wyprzedzeniem i w racjonalnym terminie, umożliwiającym
wygenerowanie i przesłanie do rmy audytorskiej Niezależnego Potwierdzenia przez bank. Bank nie
wywiąz się jednak z obowiązku ustawowego w zakresie dostarczenia do rmy audytorskiej
Niezależnego Potwierdzenia do czasu publikacji Sprawozdania Finansowego. Jest to zatem okoliczność,
na którą Spółka nie miała wpływu.
Równocześnie Zarząd zwraca uwagę na techniczny aspekt dostarczenia rmie audytorskiej Niezależnego
Potwierdzenia, jako czynności dodatkowo potwierdzającej sytuację majątkową Spółki, odzwierciedloną
w Sprawozdaniu Finansowym. W szczególności, w opinii Zarządu brak Niezależnego Potwierdzenia nie
wpływa na rzetelność i kompletność danych zawartych w Sprawozdaniu Finansowym, gdyż one
werykowane z ocjalnymi wyciągami bankowymi czy poprzez bieżący wgląd w rachunki bankowe
zarówno w trakcie kontrolingowych czynności jak i na etapie księgowprzez podmiot kompleksowo
prowadzący księgowość Spółki. Tym samym w opinii Zarządu brak Niezależnego Potwierdzenia jest
uchybieniem o charakterze technicznym, nie wpływającym na rzetelność i kompletność danych
odzwierciedlonych w Sprawozdaniu Finansowym za rok 2022. Zarząd stoi na stanowisku, że brak
dostarczenia przez bank do rmy audytorskiej Niezależnego Potwierdzenia nie wywiera wpływu na
roczne Sprawozdanie Finansowe, w tym na wyniki oraz inne dane nansowe, ani w ujęciu ilościowym,
ani jakościowym.
Rada Nadzorcza zgadza się z przedstawionym przez Zarząd stanowiskiem w kwesi zastrzeżenia
wyrażonego przez rmę audytorską. W opinii Rady Nadzorczej, brak Niezależnego Potwierdzenia nie ma
wpływu na rzetelność i kompletność danych zawartych w Sprawozdaniu Finansowym, a jego
dostarczenie jest jedynie dodatkowym, choć istotnym krokiem w ramach procedury badania
Sprawozdania Finansowego. Równocześnie biorąc pod uwagę fakt, że Spółka nie ma wpływu na
terminowość funkcjonowania banku w zakresie dostarczenia do rmy audytorskiej Niezależnego
Potwierdzenia, jak też mając na względzie całokształt procedur związanych z zarządzaniem ryzykiem
nansowym w Spółce, Rada Nadzorcza przychyla się do ww. stanowiska Zarządu Spółki.
W ramach działań planowanych do podjęcia w związku z zaistniałą sytuacją, mając na względzie
konieczność zapewnienia profesjonalnej i ynnej obsługi procesu badania kolejnych sprawozdań
nansowych ze strony banku, Zarząd podjął decyzję o zmianie obsługującego banku do końca bieżącego
kwartału.
__________________________ __________________________
Łukasz Bzdzion, Prezes Zarządu Paweł Wielgus, Członek Zarządu