Walne zgromadzenie

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na 30 lipca 2020 r.

Z dniem 8 lipca 2020 r. Zarząd Bioceltix S.A. z siedzibą we Wrocławiu, KRS: 0000744521 (dalej „Spółka”) zawiadamia Akcjonariuszy, że zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 30 lipca 2020 r. na godz. 10:00.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbędzie się w Kancelarii Notarialnej Warczak-Mańdziak & Janicka, ul. Gwiaździsta 64 lok. 28/1, 28 piętro, 53-413 Wrocław, z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
  2. Stwierdzenie prawidłowości odbycia oraz zdolności powzięcia wiążących uchwał przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie;
  3. Przyjęcie porządku obrad;
  4. Zapoznanie ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej Spółki dotyczącym oceny sprawozdania finansowego, sprawozdania z działalności oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty za rok obrotowy 2019;
  5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019;
  6. Powzięcie uchwały o pokryciu straty za rok obrotowy 2019;
  7. Udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków;
  8. Powzięcie uchwały w sprawie wyboru podmiotu prowadzącego Rejestr Akcjonariuszy Spółki;
  9. Wolne wnioski;
  10. Zamknięcie obrad.