Dla inwestorów

Witamy na stronie dla inwestorów Bioceltix, która jest skierowana do uczestników rynku kapitałowego i mediów, a w szczególności do akcjonariuszy, analityków, inwestorów indywidualnych i instytucjonalnych zainteresowanych działalnością naszej Spółki.

Bioceltix to zespół ekspertów rozwijający innowacyjne terapie w weterynarii. Pracujemy nad lekami biologicznymi wykorzystując immunomodulujące właściwości mezenchymalnych komórek macierzystych. Opracowujemy je w oparciu o najwyższe standardy jakości i bezpieczeństwa. Dysponujemy nowoczesnym zapleczem badawczo-produkcyjnym, współpracujemy z ambitnymi naukowcami i działamy w oparciu o dopracowany model biznesowy. Naszym celem jest wprowadzenie na rynek nowych, skutecznych rozwiązań w zakresie medycyny weterynaryjnej.

Opis działalności

Bioceltix S.A. prowadzi działalność w obszarze weterynarii. Zajmujemy się rozwojem kandydatów na produkty lecznicze weterynaryjne w oparciu o immunomodulujące właściwości mezenchymalnych komórek macierzystych wykorzystanych jako substancja czynna leku. Nasze przyszłe produkty będą wykorzystywane w leczeniu zwierząt towarzyszących. Realizujemy prace badawczo-rozwojowe, które następnie umożliwią przeprowadzenie badań klinicznych oraz pełną rejestrację produktów leczniczych w Europejskiej Agencji Leków, tak jak ma to miejsce w przypadku leków podawanych ludziom.

Rozwiń

Opis rynku

140 tys.

Liczba weterynarzy pracujących w prywatnej praktyce weterynaryjnej w UE i USA

30 mld USD

Wydatki na leczenie zwierząt towarzyszących w USA i UE w 2022 r.

28%

Wzrost udziału leków biologicznych w całym rynku farmaceutycznym do 2020 r.

Obszar działań Bioceltix to rynek opieki zdrowotnej nad zwierzętami towarzyszącymi. Ze względu na wyraźne, korzystne trendy społeczne, rynek ten znajduje się w fazie wzrostowej – według szacunków firm analitycznych, w latach 2020-2025 będzie cechował się średnioroczną stopą wzrostu na poziomie 6-7%, przekraczając wartość 20 mld USD w 2025 roku. [1]

Rozwiń

Akcjonariat

Nasza spółka działa pod firmą Bioceltix Spółka Akcyjna (zarejestrowany, unijny znak towarowy). Siedziba spółki znajduje się we Wrocławiu (ul. Bierutowska 57-59, budynek III, 3. piętro, 51-317 Wrocław, Polska, teren Wrocławskich Parków Biznesu).

Spółka jest zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem 0000744521.

Numer identyfikacji podatkowej (NIP): 8992794360, numer identyfikacji statystycznej (REGON): 364963245.

Wysokość zakładowego kapitału zarejestrowanego:
357 946,80 zł

Wysokość zakładowego kapitału wpłaconego:
357 946,80 zł

Wartość nominalna jednej akcji: 0,10 zł.

Chart by Visualizer
  • InfiniASI Sp. z o.o., 13,97%
  • Kvarko Group ASI Sp. z o.o., 13,16%
  • Łukasz Bzdzion, 11,62%
  • Alternative Solution ASI S.A., 7,18%
  • Pozostali, 54,08%
  • InfiniASI Sp. z o.o., 13,97% (500.000)
  • Kvarko Group ASI Sp. z o.o., 13,16% (470.953)
  • Łukasz Bzdzion, 11,62% (415.763)
  • Alternative Solution ASI S.A., 7,18% (256.832)
  • Pozostali akcjonariusze, 54,08% (1.935.920)

Suma akcji: 3.579.468

L.p. Akcjonariusz l. akcji % akcji l. głosów % głosów
1 Infini ASI Sp. z o.o. 500.000 13,97% 500.000 13,97%
2 Kvarko Group ASI Sp. z o.o. 470.953 13,16% 470.953 13,16%
3 Łukasz Bzdzion 415.763 11,62% 415.763 11,62%
4 Alternative Solution ASI S.A. 256.832 7,18% 256.832 7,18%
5 Pozostali akcjonariusze < 5,00% 1.935.920 54,08% 1.935.920 54,08%
  RAZEM 3.579.468 100,00% 3.579.468 100,00%

Profil działalności

Model biznesowy Bioceltix zakłada przyszłą sprzedaż partnerom branżowym praw do opracowanych produktów leczniczych, jak również ich produkcję w oparciu o własną wytwórnię działającą w farmaceutycznym standardzie jakości.

Sprzedaż praw do produktów może się odbywać na drodze zawierania umów partnerskich, licencyjnych lub dystrybucyjnych. Naszą intencją jest, aby opracowane produkty lecznicze były dystrybuowane przez dużych partnerów branżowych, posiadających gotowe, międzynarodowe struktury sprzedaży.

Planujemy generowanie przychodów głównie w oparciu o samodzielną produkcję (wytwarzanie) zakontraktowanej ilości dawek terapeutycznych produktów leczniczych oraz opłaty licencyjne rozumiane jako część przychodów uzyskiwanych ze sprzedaży przez partnerów branżowych produktów opracowanych przez Bioceltix.

Zarys celów strategicznych

Celem działalności Bioceltix S.A. jest wprowadzanie do obrotu produktów leczniczych (leków) dla zwierząt towarzyszących (psów i koni, a w dalszej kolejności również kotów), zawierających mezenchymalne komórki macierzyste jako aktywny składnik farmaceutyczny oraz w oparciu o własną wytwórnię działającą w farmaceutycznym standardzie jakości cGMP. Opracowane przez Bioceleitx produkty lecznicze po przejściu pełnej ścieżki rejestracyjnej będą stosowane w leczeniu najczęściej występujących chorób o podłożu autoimmunologicznym i zapalnym, takich jak zmiany zwyrodnieniowe stawów u psów, zapalenia stawów u koni czy też atopowe zapalenie skóry u psów.

Rozwiń

Informacje giełdowe

Wybrane dane finansowe

Lp. Wyszczególnienie 9 m-cy zakończone 30.09.2022 9 m-cy zakończone 30.09.2021
w zł w euro w zł w euro
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 0,00 0,00 0,00 0,00
2. Zysk (strata) z działalności operacyjnej -6 091 703,94 -1 299 424,90 -2 777 517,12 -609 305,06
3. Zysk (strata) brutto -6 146 342,33 -1 311 079,85 -2 785 674,74 -611 094,60
4. Zysk (strata) netto -6 118 710,86 -1 305 185,76 -2 818 967,19 -618 397,98
5. Przepływ pieniężne netto z działalności operacyjnej -5 570 068,49 -1 188 154,54 -3 545 380,45 -777 751,55
6. Przepływ pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -324 910,39 -69 306,82 140 040,65 30 720,77
7. Przepływ pieniężne netto z działalności finansowej 3 536 347,00 754 340,23 6 792 259,00 1 490 020,62
8. Przepływy pieniężne netto razem -2 358 631,88 -503 121,13 3 386 919,20 742 989,84
9. Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (w zł/euro) -1,85 -0,39 -0,93 -0,20
10. Rozwodniony zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (w zł/euro) -1,85 -0,39 -0,93 -0,20
Lp. Wyszczególnienie 30.09.2022 31.12.2021 30.09.2021
w zł w euro w zł w euro w zł w euro
1. Aktywa razem 5 681 329,25 1 166 645,29 8 196 206,73 1 782 016,51 9 045 121,55 1 952 367,10
– w tym środki pieniężne 3 696 361,44 759 037,63 6 054 993,32 1 316 474,61 6 591 041,55 1 422 660,01
2. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 2 090 097,19 429 195,69 2 196 538,81 477 570,73 1 466 805,77 316 606,40
3. Zobowiązania długoterminowe 89 486,11 18 375,73 149 911,72 32 593,76 219 694,42 47 420,50
4. Zobowiązania krótkoterminowe 899 208,91 184 650,07 893 108,59 194 179,37 785 266,98 169 497,93
5. Kapitał własny 3 591 232,06 737 449,60 5 999 667,92 1 304 445,78 7 578 315,78 1 635 760,71
6. Kapitał zakładowy 342 732,50 70 379,17 328 678,90 71 461,26 328 678,90 70 944,53
7. Liczba akcji (szt.) 3 427 325 3 286 789 3 286 789
8. Średnio ważona liczba akcji (szt.) 3 305 321 3 160 869 3 118 435
9. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/euro) 1,05 0,22 1,83 0,40 2,31 0,50
10. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/euro) 1,05 0,22 1,83 0,40 2,31 0,50
Kursy EUR średnio w okresie 4,688 4,5775 4,5585
z ostatniego dnia okresu 4,8698 4,5994 4,6329
najniższy kurs w okresie 4,5756 4,4805 4,4805
najwyższy kurs w okresie 4,8698 4,6834 4,6603

Sprawozdania finansowe

Prognozy finansowe

Spółka nie publikuje prognoz finansowych.

Rekomendacje i analizy na temat spółki

Brak rekomendacji.

Polityka dywidendowa

Spółka nie przyjęła polityki dywidendowej. Przyszłe decyzje dotyczące wypłaty dywidendy lub przeznaczenia zysku w całości bądź części na kapitał zapasowy będą należały do Walnego Zgromadzenia, z zastrzeżeniem przepisów prawa.

Program motywacyjny

Informacje o stosowaniu Dobrych Praktyk

Dokumenty do pobrania

Raporty bieżące

ESPI

EBI

Raporty okresowe

Raporty kwartalne

Raporty półroczne

Raporty roczne

Dokument informacyjny

Aktualna prezentacja spółki

Wydarzenia & Prezentacje

Webinar dla inwestorów
Webinar z Portalem Analiz
Czat inwestorski na Stockwatch.pl

Animator rynku

Dom Maklerski BDM S.A.
ul. Stojałowskiego 27
43-300 Bielsko-Biała
tel. +48 33 812 84 40

Kalendarium

02 maja 2023 roku – publikacja raportu rocznego za rok 2022

26 maja 2023 roku – publikacja raportu za I kwartał 2023 r.

18 września 2023 roku – publikacja raportu za I półrocze 2023 r.

21 listopada 2023 roku – publikacja raportu za III kwartał 2023 r.

Archiwum wydarzeń

13 marca 2023 roku – Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

4 listopada 2022 roku – publikacja raportu za III kwartał 2022 roku

27 września 2022 roku- publikacja raportu półrocznego za I półrocze 2022 roku

5 września 2022 roku – pierwszy dzień notowań akcji Bioceltix S.A. na rynku regulowanym GPW w Warszawie

8 listopada 2021 – pierwszy dzień notowań akcji Bioceltix S.A. w alternatywnym systemie obrotu NewConnect

Newsletter

Kontakt dla inwestorów

dr inż. Paweł Wielgus