Dla inwestorów

Witamy na stronie dla inwestorów Bioceltix, która jest skierowana do uczestników rynku kapitałowego i mediów, a w szczególności do akcjonariuszy, analityków, inwestorów indywidualnych i instytucjonalnych zainteresowanych działalnością naszej Spółki.

Bioceltix to zespół ekspertów rozwijający innowacyjne terapie w weterynarii. Pracujemy nad lekami biologicznymi wykorzystując immunomodulujące właściwości mezenchymalnych komórek macierzystych. Opracowujemy je w oparciu o najwyższe standardy jakości i bezpieczeństwa. Dysponujemy nowoczesnym zapleczem badawczo-produkcyjnym, współpracujemy z ambitnymi naukowcami i działamy w oparciu o dopracowany model biznesowy. Naszym celem jest wprowadzenie na rynek nowych, skutecznych rozwiązań w zakresie medycyny weterynaryjnej.

Opis działalności

Bioceltix S.A. prowadzi działalność w obszarze weterynarii. Zajmujemy się rozwojem kandydatów na produkty lecznicze weterynaryjne w oparciu o immunomodulujące właściwości mezenchymalnych komórek macierzystych wykorzystanych jako substancja czynna leku. Nasze przyszłe produkty będą wykorzystywane w leczeniu zwierząt towarzyszących. Realizujemy prace badawczo-rozwojowe, które następnie umożliwią przeprowadzenie badań klinicznych oraz pełną rejestrację produktów leczniczych w Europejskiej Agencji Leków, tak jak ma to miejsce w przypadku leków podawanych ludziom.

Rozwiń

Opis rynku

140 tys.

Liczba weterynarzy pracujących w prywatnej praktyce weterynaryjnej w UE i USA

30 mld USD

Wydatki na leczenie zwierząt towarzyszących w USA i UE w 2022 r.

28%

Wzrost udziału leków biologicznych w całym rynku farmaceutycznym do 2020 r.

Obszar działań Bioceltix to rynek opieki zdrowotnej nad zwierzętami towarzyszącymi. Ze względu na wyraźne, korzystne trendy społeczne, rynek ten znajduje się w fazie wzrostowej – według szacunków firm analitycznych, w latach 2020-2025 będzie cechował się średnioroczną stopą wzrostu na poziomie 6-7%, przekraczając wartość 20 mld USD w 2025 roku. [1]

Rozwiń

Akcjonariat

Nasza spółka działa pod firmą Bioceltix Spółka Akcyjna (zarejestrowany, unijny znak towarowy). Siedziba spółki znajduje się we Wrocławiu (ul. Bierutowska 57-59, budynek III, 3. piętro, 51-317 Wrocław, Polska, teren Wrocławskich Parków Biznesu).

Spółka jest zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem 0000744521.

Numer identyfikacji podatkowej (NIP): 8992794360, numer identyfikacji statystycznej (REGON): 364963245.

Wysokość zakładowego kapitału zarejestrowanego:
397 946,80 zł

Wysokość zakładowego kapitału wpłaconego:
397 946,80 zł

Wartość nominalna jednej akcji: 0,10 zł.

Chart by Visualizer
 • Łukasz Bzdzion, 10,45%
 • TOTAL Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, 9,30%
 • InfiniASI Sp. z o.o., 8,80%
 • Kvarko Group ASI Sp. z o.o., 8,07%
 • Alternative Solution ASI S.A., 6,45%
 • Pozostali, 56,94%
 • Łukasz Bzdzion, 10,45% (415.763)
 • TOTAL Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, 9,30% (370.000)
 • InfiniASI Sp. z o.o., 8,80% (350.000)
 • Kvarko Group ASI Sp. z o.o., 8,07% (320.953)
 • Alternative Solution ASI S.A., 6,45% (256.832)
 • Pozostali akcjonariusze, 56,94% (2.265.920)

Suma akcji: 3.979.468

L.p. Akcjonariusz l. akcji % akcji l. głosów % głosów
1 Łukasz Bzdzion 415.763 10,45% 415.763 10,45%
2 TOTAL Fundusz Inwestycyjny Zamknięty 370.000 9,30% 370.000 9,30%
3 Infini ASI Sp. z o.o. 350.000 8,80% 350.000 8,80%
4 Kvarko Group ASI Sp. z o.o. 320.953 8,07% 320.953 8,07%
5 Alternative Solution ASI S.A. 256.832 6,45% 256.832 6,45%
6 Pozostali akcjonariusze < 5,00% 2.265.920 56,94% 2.265.920 56,94%
  RAZEM 3.979.468 100,00% 3.979.468 100,00%

Profil działalności

Model biznesowy Bioceltix zakłada przyszłą sprzedaż partnerom branżowym praw do opracowanych produktów leczniczych, jak również ich produkcję w oparciu o własną wytwórnię działającą w farmaceutycznym standardzie jakości.

Sprzedaż praw do produktów może się odbywać na drodze zawierania umów partnerskich, licencyjnych lub dystrybucyjnych. Naszą intencją jest, aby opracowane produkty lecznicze były dystrybuowane przez dużych partnerów branżowych, posiadających gotowe, międzynarodowe struktury sprzedaży.

Planujemy generowanie przychodów głównie w oparciu o samodzielną produkcję (wytwarzanie) zakontraktowanej ilości dawek terapeutycznych produktów leczniczych oraz opłaty licencyjne rozumiane jako część przychodów uzyskiwanych ze sprzedaży przez partnerów branżowych produktów opracowanych przez Bioceltix.

Zarys celów strategicznych

Celem działalności Bioceltix S.A. jest wprowadzanie do obrotu produktów leczniczych (leków) dla zwierząt towarzyszących (psów i koni, a w dalszej kolejności również kotów), zawierających mezenchymalne komórki macierzyste jako aktywny składnik farmaceutyczny oraz w oparciu o własną wytwórnię działającą w farmaceutycznym standardzie jakości cGMP. Opracowane przez Bioceleitx produkty lecznicze po przejściu pełnej ścieżki rejestracyjnej będą stosowane w leczeniu najczęściej występujących chorób o podłożu autoimmunologicznym i zapalnym, takich jak zmiany zwyrodnieniowe stawów u psów, zapalenia stawów u koni czy też atopowe zapalenie skóry u psów.

Rozwiń

Informacje giełdowe

Wybrane dane finansowe

Lp. Wyszczególnienie 31.12.2022 31.12.2021
w zł w euro w zł w euro
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 0,00 0,00 0,00 0,00
2. Zysk (strata) z działalności operacyjnej -8 900 279,65 -1 898 402,33 -4 338 730,51 -947 838,45
3. Zysk (strata) brutto -8 967 483,12 -1 912 736,63 -4 356 096,71 -951 632,27
4. Zysk (strata) netto -8 921 382,08 -1 902 903,41 -4 397 615,05 -960 702,36
5. Przepływ pieniężne netto z działalności operacyjnej -7 874 691,88 -1 679 647,61 -4 018 343,82 -877 846,82
6. Przepływ pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -351 734,39 -75 023,87 134 056,56 29 285,98
7. Przepływ pieniężne netto z działalności finansowej 6 291 473,29 1 341 951,94 6 735 158,23 1 471 361,71
8. Przepływy pieniężne netto razem -1 934 952,98 -412 719,53 2 850 870,97 622 800,87
9. Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (w zł/euro) -2,67 -0,57 -1,39 -0,30
10. Rozwodniony zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (w zł/euro) -2,67 -0,57 -1,39 -0,30
Lp. Wyszczególnienie 31.12.2022 31.12.2021
w zł w euro w zł w euro
1. Aktywa razem 7 653 437,01 1 631 897,70 8 196 206,73 1 782 016,51
– w tym środki pieniężne 4 120 040,34 878 492,15 6 054 993,32 1 316 474,61
2. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 2 502 546,60 533 603,40 2 196 538,81 477 570,73
3. Zobowiązania długoterminowe 178 149,89 37 985,86 149 911,72 32 593,76
4. Zobowiązania krótkoterminowe 1 563 684,41 333 415,30 893 108,59 194 179,37
5. Kapitał własny 5 150 890,41 1 098 294,29 5 999 667,92 1 304 445,78
6. Kapitał zakładowy 342 732,50 73 078,85 328 678,90 71 461,26
7. Liczba akcji (szt.) 3 427 325 3 286 789
8. Średnio ważona liczba akcji (szt.) 3 336 073 3 160 869
9. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/euro) 1,50 0,32 1,83 0,40
10. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/euro) 1,29 0,28 1,83 0,40
Kursy EUR średnio w okresie 4,6883 4,5775
z ostatniego dnia okresu 4,6899 4,5994
najniższy kurs w okresie 4,5756 4,4805
najwyższy kurs w okresie 4,8698 4,6834

Sprawozdania finansowe

 1. Sprawozdanie Finansowe Bioceltix S.A. za okres 01.01.2022-31.12.2022 r.
  RoczneSF_BCX_2022-12-31_pl.xhtml
  RoczneSF_BCX_2022-12-31_pl.xhtml.XAdES
 2. Sprawozdanie z działalności Bioceltix S.A. za okres sprawozdawczy zakończony 31.12.2022 r.
  SprawozdZarz_BCX_2022-12-31_pl.xhtml
  SprawozdZarz_BCX_2022-12-31_pl.xhtml.xades
 3. Zmienione sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta  z badania rocznego sprawozdania finansowego z dnia 5 maja 2022 r.
  BIOCELTIX_BSF_2022_Sprawozdanie_z_badania_JZP_PSRv2.xhtml
  BIOCELTIX_BSF_2022_Sprawozdanie_z_badania_JZP_PSRv2.xhtml.xades
 4. Stanowisko Zarządu wraz z opinią Rady Nadzorczej w sprawie zastrzeżenia wyrażonego w Opinii biegłego rewidenta z badania Sprawozdania Finansowego Bioceltix S.A. za okres 01.01.2022-31.12.2022
  StanowZarzBCXZastrz_2022-12-31_pl.xhtml
  StanowZarzBCXZastrz_2022-12-31_pl.xhtml.xades

Prognozy finansowe

Spółka nie publikuje prognoz finansowych.

Rekomendacje i analizy na temat spółki

Brak rekomendacji.

Polityka dywidendowa

Spółka nie przyjęła polityki dywidendowej. Przyszłe decyzje dotyczące wypłaty dywidendy lub przeznaczenia zysku w całości bądź części na kapitał zapasowy będą należały do Walnego Zgromadzenia, z zastrzeżeniem przepisów prawa.

Program motywacyjny

Informacje o stosowaniu Dobrych Praktyk

Dokumenty do pobrania

Raporty bieżące

ESPI

EBI

Raporty okresowe

Raporty kwartalne

Raporty półroczne

Raporty roczne

 1. Raport okresowy roczny Bioceltix S.A. za rok 2022
  RaportRoczny2022ZZ_2022-12-31_pl.xhtml
  RaportRoczny2022ZZ_2022-12-31_pl.xhtml.xades
 2. Sprawozdanie Finansowe Bioceltix S.A. za okres 01.01.2022-31.12.2022 r.
  RoczneSF_BCX_2022-12-31_pl.xhtml
  RoczneSF_BCX_2022-12-31_pl.xhtml.XAdES
 3. Sprawozdanie z działalności Bioceltix S.A. za okres sprawozdawczy zakończony 31.12.2022 r.
  SprawozdZarz_BCX_2022-12-31_pl.xhtml
  SprawozdZarz_BCX_2022-12-31_pl.xhtml.xades
 4. Zmienione sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta  z badania rocznego sprawozdania finansowego z dnia 5 maja 2022 r.
  BIOCELTIX_BSF_2022_Sprawozdanie_z_badania_JZP_PSRv2.xhtml
  BIOCELTIX_BSF_2022_Sprawozdanie_z_badania_JZP_PSRv2.xhtml.xades
 5. Stanowisko Zarządu wraz z opinią Rady Nadzorczej w sprawie zastrzeżenia wyrażonego w Opinii biegłego rewidenta z badania Sprawozdania Finansowego Bioceltix S.A. za okres 01.01.2022-31.12.2022
  StanowZarzBCXZastrz_2022-12-31_pl.xhtml
  StanowZarzBCXZastrz_2022-12-31_pl.xhtml.xades

Dokument informacyjny

Aktualna prezentacja spółki

Wydarzenia & Prezentacje

Webinar dla inwestorów
Webinar z Portalem Analiz
Czat inwestorski na Stockwatch.pl

Animator rynku

Dom Maklerski BDM S.A.
ul. Stojałowskiego 27
43-300 Bielsko-Biała
tel. +48 33 812 84 40

Kalendarium

27 czerwca 2023 roku – Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

18 września 2023 roku – publikacja raportu za I półrocze 2023 r.

21 listopada 2023 roku – publikacja raportu za III kwartał 2023 r.

Archiwum wydarzeń

02 maja 2023 roku – publikacja raportu rocznego za rok 2022

26 maja 2023 roku – publikacja raportu za I kwartał 2023 r.

13 marca 2023 roku – Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

4 listopada 2022 roku – publikacja raportu za III kwartał 2022 roku

27 września 2022 roku- publikacja raportu półrocznego za I półrocze 2022 roku

5 września 2022 roku – pierwszy dzień notowań akcji Bioceltix S.A. na rynku regulowanym GPW w Warszawie

8 listopada 2021 – pierwszy dzień notowań akcji Bioceltix S.A. w alternatywnym systemie obrotu NewConnect

Newsletter

Kontakt dla inwestorów

dr inż. Paweł Wielgus