Walne zgromadzenie

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 26 czerwca 2024 roku

Zarząd Bioceltix S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Emitent”, „Spółka”) informuje o zwołaniu na dzień 26 czerwca 2024 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta, które rozpocznie się o godzinie 12:00 w siedzibie Zarządu Spółki, tj. we Wrocławiu (51-317) przy ul. Bierutowskiej 57-59, budynek III (teren Wrocławskich Parków Biznesu).

 

Szczegółowy porządek obrad zwołanego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki obejmuje:

 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności BIOCELTIX S.A. za rok obrotowy 2023.
 6. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego BIOCELTIX S.A. za rok obrotowy 2023, z uwzględnieniem sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego.
 7. Rozpatrzenie wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty BIOCELTIX S.A. za rok obrotowy 2023 i z lat ubiegłych.
 8. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej BIOCELTIX S.A. za rok obrotowy 2023 oraz wyników dokonanej przez Radę Nadzorczą oceny sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności za rok obrotowy 2023.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej BIOCELTIX S.A. za rok obrotowy 2023.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności BIOCELTIX S.A. za rok obrotowy 2023.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego BIOCELTIX S.A. za rok obrotowy 2023.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty BIOCELTIX S.A. za rok obrotowy 2023.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty BIOCELTIX S.A. z lat ubiegłych.
 14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu BIOCELTIX S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2023 roku.
 15. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej BIOCELTIX S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2023 roku.
 16. Dyskusja nad sprawozdaniem o wynagrodzeniach.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 05/02/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 9 lutego 2021 roku w sprawie utworzenia w Bioceltix S.A. programu motywacyjnego.
 20. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
 21. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

 

Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz treść projektów uchwał, które mają zostać podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta, znajdują się w załącznikach do raportu.

 

Ponadto, zgodnie z art. 402(3) Kodeksu spółek handlowych na stronie internetowej https://bioceltix.com/ir/ zamieszczono pełną treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z załącznikami, w tym formularzami wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.

 

Emitent zwraca uwagę Akcjonariuszy na możliwość udzielenia pełnomocnictwa do uczestnictwa i głosowania w imieniu Akcjonariuszy zgodnie z instrukcją głosowania.

 

Załączniki:

 1. Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ;
  20240529_ESPI_Raport_7_Zwołanie_ZWZA_Załącznik_00. Ogłoszenie o Zwołaniu ZWZ
 2. Projekty uchwał wraz z uzasadnieniem;
  20240529_ESPI_Raport_7_Zwołanie_ZWZA_Załącznik_01. projekty uchwał
 3. Wniosek Zarządu dotyczący pokrycia straty;
  20240529_ESPI_Raport_7_Zwołanie_ZWZA_Załącznik_02. Bioceltix Wniosek Zarządu dot. pokrycia straty
 4. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności;
  20240529_ESPI_Raport_7_Zwołanie_ZWZA_Załącznik_03. Bioceltix Sprawozdanie RN
 5. Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej;
  20240529_ESPI_Raport_7_Zwołanie_ZWZA_Załącznik_04. Bioceltix_Sprawozdanie o wynagrodzeniach_2023
 6. Raport niezależnego biegłego rewidenta z wykonania usługi w zakresie oceny sprawozdania o wynagrodzeniach;
  20240529_ESPI_Raport_7_Zwołanie_ZWZA_Załącznik_05. Bioceltix raport niezależnego biegłego rewidenta
 7. Wzór pełnomocnictwa dla akcjonariusza;
  20240529_ESPI_Raport_7_Zwołanie_ZWZA_Załącznik_06a. Wzór pełnomocnictwa – pdf
  20240529_ESPI_Raport_7_Zwołanie_ZWZA_Załącznik_06b. Wzór pełnomocnictwa – docx
 8. Formularz głosowania przez pełnomocnika;
  20240529_ESPI_Raport_7_Zwołanie_ZWZA_Załącznik_07a. Formularz głosowania przez pełnomocnika
  20240529_ESPI_Raport_7_Zwołanie_ZWZA_Załącznik_07b. Formularz głosowania przez pełnomocnika
 9. Informacja o liczbie akcji i głosów;
  20240529_ESPI_Raport_7_Zwołanie_ZWZA_Załącznik_08. Informacja o liczbie akcji i głosów
 10. Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych.
  20240529_ESPI_Raport_7_Zwołanie_ZWZA_Załącznik_09. Klauzula informacyjna dot. RODO