ESPI 2023, Raporty ESPI

65/2023 Zawarcie istotnej umowy z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości dla projektu pt.: „Opracowanie biologicznego weterynaryjnego produktu leczniczego BCX-CM-AD przeznaczonego do leczenia atopowego zapalenia skóry u psów”

Zarząd Bioceltix S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Emitent”, „Spółka”) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 58/2023 z dnia 19.10.2023 r. przekazuje informację o zawarciu w dniu 22.12.2023 r. z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości („PARP”) umowy o dofinansowanie („Umowa”) dla projektu pt. „Opracowanie biologicznego weterynaryjnego produktu leczniczego BCX-CM-AD przeznaczonego do leczenia atopowego zapalenia skóry u psów” („Projekt”) realizowanego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki.

Celem Projektu jest opracowanie innowacyjnego, biologicznego weterynaryjnego produktu leczniczego wykorzystującego allogeniczne mezenchymalne komórki macierzyste, przeznaczonego do leczenia atopowego zapalenia skóry u psów. Projekt obejmuje swoim zakresem kompletną ścieżkę rozwojową dla produktu BCX-CM-AD, w tym koszty związane z przeprowadzeniem badania klinicznego.

Całkowity koszt realizacji Projektu zgodnie z Umową wynosi 20 025 176,82 zł. Całkowita kwota wydatków kwalifikowalnych wynosi 17 687 931,54 zł. Całkowita kwota dofinansowania wynosi 10 612 758,93 zł.

Okres kwalifikowalności wydatków dla Projektu rozpoczyna się w dniu 01.06.2023 r. i kończy się w dniu 31.10.2025 r.

Pozostałe istotne warunki Umowy, w tym warunki dotyczące sposobu realizacji Projektu, zasady wypłaty, wstrzymania wypłaty środków lub zaprzestania finansowania, czy rozwiązania Umowy, nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych w tego rodzaju umowach.

Zarząd uznał niniejszą informację za istotną ze względu na korzystny wpływ dofinansowania na sytuację finansową Emitenta oraz strukturę finansowania prac badawczo-rozwojowych mających na celu dopuszczenie do obrotu kandydata na produkt leczniczy BCX-CM-AD.

 

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Łukasz Bzdzion – Prezes Zarządu

Paweł Wielgus – Członek Zarządu