Walne zgromadzenie

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 13 marca 2023 r.

Zarząd Bioceltix S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Emitent”, „Spółka”) informuje o zwołaniu na dzień 13 marca 2023 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Emitenta, które rozpocznie się o godzinie 12:00 w siedzibie Emitenta we Wrocławiu – ul. Bierutowska 57-59, budynek III, 3. piętro, 51-317 Wrocław, Polska, teren Wrocławskich Parków Biznesu.

 

Szczegółowy porządek obrad zwołanego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki obejmuje:

 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Przedstawienie opinii Zarządu Bioceltix S.A. uzasadniającej powody pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru akcji serii K oraz sposób ustalenia ceny emisyjnej akcji serii K.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii K z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, zmiany statutu Spółki oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie tych akcji do obrotu na rynku regulowanym.
 7. Przedstawienie opinii Zarządu Bioceltix S.A. w sprawie projektu uchwały zmieniającej statut Spółki przewidującego upoważnienie Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego wraz z możliwością wyłączenia przez Zarząd prawa poboru akcjonariuszy dotyczącą każdego podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego po uzyskaniu uprzedniej zgody Rady Nadzorczej, zawierająca uzasadnienie powodów pozbawienia prawa poboru oraz sposób ustalenia ceny emisyjnej.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki przewidującej upoważnienie Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego wraz z możliwością wyłączenia przez Zarząd prawa poboru akcjonariuszy dotyczące każdego podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego po uzyskaniu uprzedniej zgody Rady Nadzorczej.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego statutu.
 10. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

 

Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki oraz treść projektów uchwał, które mają zostać podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Emitenta, znajdują się w załącznikach do raportu.

 

Ponadto, zgodnie z art. 402(3) Kodeksu spółek handlowych na stronie internetowej https://bioceltix.com/ir/ zamieszczono pełną treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z załącznikami, w tym formularzami wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.

 

Emitent zwraca uwagę Akcjonariuszy na możliwość udzielenia pełnomocnictwa do uczestnictwa i głosowania w imieniu Akcjonariuszy zgodnie z instrukcją głosowania. Pełnomocnikiem może być m.in. wyznaczony pracownik Emitenta. W przypadku pytań dotyczących głosowania przez pełnomocnika, prosimy o kontakt pod adresem mailowym: akcjonariat@bioceltix.com.

 

Załączniki:

 1. Ogłoszenie o zwołaniu NWZA;
  20230214_ESPI_Raport_7_Zwołanie_NWZA_Emisja_Akcji_Serii_K_Zał_0._Ogłoszenie o Zwołaniu
 2. Projekty uchwał wraz z uzasadnieniem;
  20230214_ESPI_Raport_7_Zwołanie_NWZA_Emisja_Akcji_Serii_K_Zał_1. Uchwały NWZA BIOCELTIX
 3. Opinia Zarządu dot. akcji serii K;
  20230214_ESPI_Raport_7_Zwołanie_NWZA_Emisja_Akcji_Serii_K_Zał_2. Opinia Zarządu dot. serii K
 4. Opinia Zarządu dot. zmiany statutu w zakresie kapitału docelowego;
  20230214_ESPI_Raport_7_Zwołanie_NWZA_Emisja_Akcji_Serii_K_Zał_3. Opinia Zarządu dot. zmiany statutu w zakresie kapitału docelowego
 5. Zestawienie zmian statutu;
  20230214_ESPI_Raport_7_Zwołanie_NWZA_Emisja_Akcji_Serii_K_Zał_4. Zestawienie zmian statutu
 6. Projekt tekstu jednolitego statutu;
  20230214_ESPI_Raport_7_Zwołanie_NWZA_Emisja_Akcji_Serii_K_Zał_5. Tekst jednolity statutu
 7. Wzór pełnomocnictwa dla akcjonariusza;
  20230214_ESPI_Raport_7_Zwołanie_NWZA_Emisja_Akcji_Serii_K_Zał_6. Wzór pełnomocnictwa
 8. Formularz głosowania przez pełnomocnika;
  20230214_ESPI_Raport_7_Zwołanie_NWZA_Emisja_Akcji_Serii_K_Zał_7. Formularz głosowania przez pełnomocnika
 9. Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych;
  20230214_ESPI_Raport_7_Zwołanie_NWZA_Emisja_Akcji_Serii_K_Zał_8. Klauzula informacyjna dot. RODO
 10. Informacja o liczbie akcji i głosów.
  20230214_ESPI_Raport_7_Zwołanie_NWZA_Emisja_Akcji_Serii_K_Zał_9. Informacja o liczbie akcji i głosów