EBI 2022, Raporty EBI

18/2022 Rejestracja przez Sąd zmiany statutu Emitenta

Zarząd Bioceltix S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Emitent”) niniejszym informuje, że w dniu 25 sierpnia 2022 roku Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dokonał wpisu zmian Statutu wynikających z podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki zostało zarejestrowane w związku z emisją 140.536 akcji zwykłych na okaziciela serii I o wartości nominalnej 0,10 zł, która została przeprowadzona na podstawie uchwały nr 1/06/2022  Zarządu Spółki z dnia 21 czerwca 2022 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego poprzez emisję nowych akcji zwykłych na okaziciela serii I z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, zmiany statutu Spółki oraz ubiegania się o dopuszczenie tych akcji do obrotu na rynku regulowanym, na podstawie której zmieniono treść §7 ust. 1 i ust. 2 statutu Emitenta oraz w związku z oświadczeniem Zarządu z dnia 15 lipca 2022 roku, na podstawie którego dookreślono wysokość kapitału zakładowego wskazanego w §7 ust. 1 i ust. 2 statutu Emitenta.

W wyniku emisji akcji serii I kapitał zakładowy Spółki, który dotychczas wynosił 328 678,90 zł został podwyższony o kwotę 14 053,60 zł i wynosi obecnie 342 732,50 zł. W związku z rejestracją akcji serii I kapitał zakładowy Emitenta dzieli się obecnie na 3.427.325 akcji o wartości nominalnej 0,10 zł każda, a ogólna liczba głosów wynikająca ze wszystkich wyemitowanych akcji wynosi 3.427.325.

Załącznik 1 do raportu zawiera treść dotychczasowych i zmienionych postanowień statutu, natomiast Załącznik 2 do raportu zawiera tekst jednolity statutu.

Szczegółowa podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 2) oraz § 4 ust. 2 pkt 2) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

 

Załączniki:

  1. Treść dotychczasowych i zmienionych postanowień statutu.
    20220825_Raport_Bieżący_EBI_18_Zmiana_Statutu_Załącznik_1
  2. Tekst jednolity statutu.
    20220825_Raport_Bieżący_EBI_18_Zmiana_Statutu_Załącznik_2

 

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Łukasz Bzdzion – Prezes Zarządu

Paweł Wielgus – Członek Zarządu