ESPI 2022, Raporty ESPI

46/2022 Dojście do skutku emisji akcji serii J, dookreślenie wysokości kapitału zakładowego oraz podsumowanie subskrypcji akcji serii J

Zarząd Bioceltix S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”, „Emitent”), w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI Spółki nr 41/2022 z dnia 7 listopada 2022 roku i raportu bieżącego ESPI nr 44/2022 z dnia 23 listopada 2022 roku, informuje, że w związku z dojściem do skutku emisji akcji serii J złożył w dniu dzisiejszym oświadczenie o wysokości objętego kapitału zakładowego oraz o dookreśleniu wysokości kapitału zakładowego w Statucie, a także przekazuje do wiadomości publicznej informacje podsumowujące przeprowadzoną przez Emitenta ofertę publiczną akcji zwykłych na okaziciela serii J („Akcje Serii J”), emitowanych przez Spółkę w granicach jej kapitału docelowego na podstawie uchwały nr 1/11/2022 Zarządu Spółki z dnia 7 listopada 2022 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego poprzez emisję nowych akcji zwykłych na okaziciela serii J z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, zmiany statutu Spółki oraz ubiegania się o dopuszczenie tych akcji do obrotu na rynku regulowanym („Uchwała o Podwyższeniu”):

 

 1. Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji: Subskrypcja Akcji Serii J rozpoczęła się w dniu 7 listopada 2022 roku i zakończyła się w dniu 5 grudnia 2022 roku;

 

 1. Data przydziału Akcje Serii J: Objęcie Akcji Serii J nastąpiło w drodze subskrypcji prywatnej na podstawie art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych poprzez złożenie przez Zarząd Spółki oferty objęcia Akcji Serii J skierowanej zgodnie z postanowieniami Uchwały o Podwyższeniu do inwestorów wskazanych przez Zarząd Emitenta. W związku z powyższym nie przyjmowano zapisów na akcje ani nie dokonywano przydziału akcji w rozumieniu art. 434 Kodeksu spółek handlowych. W dniu 5 grudnia 2022 roku Zarząd Emitenta złożył oświadczenie o dookreśleniu kapitału zakładowego w statucie Spółki;

 

 1. Liczba akcji objętych subskrypcją: Subskrypcja prywatna Akcji Serii J obejmowała nie mniej niż 1 i nie więcej niż 152.143 Akcji Serii J o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda;

 

 1. Stopa redukcji w poszczególnych transzach w przypadku, gdy choć w jednej transzy liczba przydzielonych instrumentów finansowych była mniejsza od liczby instrumentów finansowych, na które złożono zapisy: Oferta Akcji Serii J nie była podzielona na transze. Z uwagi na rodzaj subskrypcji redukcja nie wystąpiła. Akcje Serii J zostały objęte w ramach subskrypcji prywatnej, wobec czego nie składano zapisów na akcje;

 

 1. Liczba papierów wartościowych, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji lub sprzedaży: W ramach subskrypcji prywatnej zostało objętych 152.143 Akcje Serii J; Akcje Serii J zostały objęte w ramach subskrypcji prywatnej, wobec czego nie składano zapisów na akcje;

 

 1. Liczba papierów wartościowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży: W ramach subskrypcji prywatnej zostało objętych 152.143 Akcje Serii J; Akcje Serii J zostały objęte w ramach subskrypcji prywatnej, wobec czego nie dokonywano przydziału akcji;

 

 1. Cena, po jakiej akcje były obejmowane: 31,00 zł za akcję;

 

 1. Liczba osób, które złożyły zapisy na akcje objęte subskrypcją lub sprzedażą w poszczególnych transzach: Oferta Akcji Serii J nie była podzielona na transze. Objęcie Akcji Serii J nastąpiło w drodze subskrypcji prywatnej na podstawie art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych poprzez złożenie przez Zarząd Spółki oferty objęcia Akcji Serii J skierowanej zgodnie z postanowieniami Uchwały o Podwyższeniu do inwestorów wskazanych przez Zarząd Emitenta. W związku z powyższym nie przyjmowano zapisów na akcje ani nie dokonywano przydziału akcji w rozumieniu art. 434 Kodeksu spółek handlowych;

 

 1. Liczba osób, którym przydzielono papiery wartościowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży w poszczególnych transzach: Oferta Akcji Serii J nie była podzielona na transze. Objęcie Akcji Serii J nastąpiło w drodze subskrypcji prywatnej na podstawie art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych poprzez złożenie przez Zarząd Spółki oferty objęcia Akcji Serii J skierowanej zgodnie z postanowieniami Uchwały o Podwyższeniu do inwestorów wskazanych przez Zarząd Emitenta. W związku z powyższym nie przyjmowano zapisów na akcje ani nie dokonywano przydziału akcji w rozumieniu art. 434 Kodeksu spółek handlowych; Akcje Serii J objęło 25 (dwudziestu pięciu) inwestorów;

 

 1. Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli papiery wartościowe w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby papierów wartościowych, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki papieru wartościowego, stanowiącą cenę emisyjną lub sprzedaży, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki papieru wartościowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta: w ofercie Akcji Serii J nie uczestniczyli subemitenci;

 

 1. Wartość przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży, rozumianej jako iloczyn liczby papierów wartościowych objętych ofertą i ceny emisyjnej lub ceny sprzedaży: łączne wpływy z emisji Akcji Serii J wyniosły 4.716.433 zł (cztery miliony siedemset szesnaście tysięcy czterysta trzydzieści trzy złote);

 

 1. Wysokość łącznych kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów: łączna wysokość kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji Akcji Serii J wyniosła 298 497 zł netto, w tym koszty:

a_ przygotowania i przeprowadzenia oferty – 289 162 zł netto;

b_ wynagrodzenia subemitentów, oddzielnie dla każdego z nich – nie dotyczy;

c_ sporządzenia prospektu emisyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa – nie dotyczy;

d_ promocji oferty – nie dotyczy;

f_ opłaty za czynności notarialne, podatek od czynności cywilnoprawnych i inne koszty – 9 335 zł netto;

 

Informacja o metodach rozliczenia kosztów w księgach rachunkowych i sposobem ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym Emitenta: Koszty emisji Akcje Serii J według art. 36 ust. 2b ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, poniesione przy podwyższeniu kapitału zakładowego zmniejszają kapitał zapasowy do wysokości nadwyżki emisji nad wartością nominalną akcji („agio”), a pozostałą ich część zalicza się do kosztów finansowych.

 

 1. Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji lub sprzedaży przypadającym na jednostkę papieru wartościowego objętego subskrypcją lub sprzedażą: średni koszt przeprowadzenia subskrypcji Akcji Serii J w przeliczeniu na jedną Akcję Serii J wynosił 1,96 zł;

 

 1. Opis sposobu opłacenia objęcia akcji: Do objęcia Akcje Serii J nie doszło w drodze potrącenia wierzytelności. Akcje Serii J zostały w całości opłacone wkładami pieniężnymi;

W związku ze złożonym oświadczeniem § 7 ust. 1 i 2 Statutu otrzymują nowe, następujące brzmienie:

㤠7

 1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 357.946,80 zł (trzysta pięćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset czterdzieści sześć złotych i 80/100 i dzieli się na 3.579.468 (trzy miliony pięćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta sześćdziesiąt osiem) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, w tym:
 2. a) 1.981.500 zwykłych akcji na okaziciela serii A;
 3. b) 104.290 zwykłych akcji na okaziciela serii B;
 4. c) 172.000 zwykłych akcji na okaziciela serii C;
 5. d) 186.224 zwykłych akcji na okaziciela serii D;
 6. e) 271.550 zwykłych akcji na okaziciela serii E;
 7. f) 211.225 zwykłych akcji na okaziciela serii F;
 8. g) 360.000 zwykłych akcji na okaziciela serii G;
 9. h) 140.536 zwykłych akcji na okaziciela serii I;
 10. i) 152.143 zwykłych akcji na okaziciela serii J.
 11. Kapitał zakładowy Spółki pokryty został w całości majątkiem spółki przekształcanej – Bioceltix spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu. Akcje serii B, C, D, E, F i G zostały w całości pokryte przed odpowiednimi podwyższeniami kapitału zakładowego. Akcje serii I zostały w całości pokryte przed podwyższeniem kapitału zakładowego. Akcje serii J zostały w całości pokryte przed podwyższeniem kapitału zakładowego.”

Jednocześnie Zarząd Emitenta zwraca uwagę na fakt, że emisja Akcji Serii J oraz wynikające z niej podwyższenie kapitału zakładowego Spółki staną się skuteczne z chwilą dokonania odpowiedniego wpisu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

 

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Łukasz Bzdzion – Prezes Zarządu

Paweł Wielgus – Członek Zarządu