ESPI 2021, Raporty ESPI

5/2021 Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta

Zarząd spółki Bioceltix S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Emitent”, „Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 3 listopada 2021 roku, wpłynęło do siedziby Emitenta zawiadomienie sporządzone w trybie art. 69 ust. 1 pkt 1) w zw. z art. 69a ust. 1 pkt 1) Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2080 z późn. zm.) w sprawie zwiększenia udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, sporządzone przez Aviva Investors Poland Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Treść otrzymanego zawiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

  1. Łukasz Bzdzion – Prezes Zarządu
  2. Paweł Wielgus – Członek Zarządu

20211103_ESPI_Raport_5_Zawiadomienie_od_Akcjonariusza_Załącznik