Walne zgromadzenie

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 27 czerwca 2023 roku

Zarząd Bioceltix S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Emitent”, „Spółka”) informuje o zwołaniu na dzień 27 czerwca 2023 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Emitenta, które rozpocznie się o godzinie 12:00 w siedzibie Emitenta we Wrocławiu – ul. Bierutowska 57-59, budynek III, 2. piętro, 51-317 Wrocław, Polska, teren Wrocławskich Parków Biznesu.

 

Szczegółowy porządek obrad zwołanego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki obejmuje:

 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności BIOCELTIX S.A. za rok obrotowy 2022.
 6. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego BIOCELTIX S.A. za rok obrotowy 2022.
 7. Rozpatrzenie wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty BIOCELTIX S.A. za rok obrotowy 2022.
 8. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej BIOCELTIX S.A. za rok obrotowy 2022 oraz wyników dokonanej przez Radę Nadzorczą oceny sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności za rok obrotowy 2022.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej BIOCELTIX S.A. za rok obrotowy 2022.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności BIOCELTIX S.A. za rok obrotowy 2022.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego BIOCELTIX S.A. za rok obrotowy 2022.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty BIOCELTIX S.A. za rok obrotowy 2022.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie straty BIOCELTIX S.A. za lata obrotowe 2016-2020.
 14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu BIOCELTIX S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2022 roku.
 15. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej BIOCELTIX S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2022 roku.
 16. Podjęcie uchwały w przedmiocie odwołania Członków Rady Nadzorczej obecnej kadencji.
 17. Podjęcie uchwał w przedmiocie powołania Członków Rady Nadzorczej nowej kadencji.
 18. Dyskusja nad sprawozdaniem o wynagrodzeniach.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki oraz w sprawie uchylenia uchwały nr 13/03/2022 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 7 marca 2022 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki.
 20. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki oraz treść projektów uchwał, które mają zostać podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Emitenta, znajdują się w załącznikach do raportu.

 

Ponadto, zgodnie z art. 402(3) Kodeksu spółek handlowych na stronie internetowej https://bioceltix.com/ir/ zamieszczono pełną treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z załącznikami, w tym formularzami wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.

Emitent zwraca uwagę Akcjonariuszy na możliwość udzielenia pełnomocnictwa do uczestnictwa i głosowania w imieniu Akcjonariuszy zgodnie z instrukcją głosowania. Pełnomocnikiem może być m.in. wyznaczony pracownik Emitenta. W przypadku pytań dotyczących głosowania przez pełnomocnika, prosimy o kontakt pod adresem mailowym: akcjonariat@bioceltix.com.

Załączniki:

 1. Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA:
  20230531_ESPI_Raport_39_Zwołanie_ZWZA_27062023_Zał1_Ogłoszenie1a. Zmienione ogłoszenie o zwołaniu ZWZA
  20230606_ESPI_Raport_40_Zmiana_Porządku_Obrad_Wniosek_Akcjonariusza_Zał1_Zm_Ogłoszenie
 2. Projekty uchwał wraz z uzasadnieniem:
  20230531_ESPI_Raport_39_Zwołanie_ZWZA_27062023_Zał2_Projekty_Uchwał
  2a. Zmienione projekty uchwał wraz z uzasadnieniem
  20230620_ESPI_Raport_40_Kor_Zmiana_Porządku_Obrad_Wniosek_Akcjonariusza_Zał2_Zm_Projekty_Uchwał
 3. 20230620_ESPI_Raport_40_Kor_Zmiana_Porządku_Obrad_Wniosek_Akcjonariusza_Zał2_Zm_Projekty_Uchwał
 4. Wniosek Zarządu dotyczący pokrycia straty:
  20230531_ESPI_Raport_39_Zwołanie_ZWZA_27062023_Zał3_Wniosek_Zarządu_Pokr_Straty
 5. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za rok 2022:
  20230531_ESPI_Raport_39_Zwołanie_ZWZA_27062023_Zał4_Spr_RN
 6. Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2022:
  20230531_ESPI_Raport_39_Zwołanie_ZWZA_27062023_Zał5_Spr_Wyn
  5a. Sprawozdanie biegłego:
  20230620_ESPI_Raport_41_Uzupełnienie_Dokumentacji_ZWZ_Załącznik_Sprawozdanie_Biegłego
 7. Klauzula informacyjna dot. RODO:
  20230531_ESPI_Raport_39_Zwołanie_ZWZA_27062023_Zał6_RODO
 8. Wzór pełnomocnictwa dla akcjonariusza:
  20230531_ESPI_Raport_39_Zwołanie_ZWZA_27062023_Zał7a_Pełnomocn
  20230531_ESPI_Raport_39_Zwołanie_ZWZA_27062023_Zał7b_Pełnomocn_Edyt
 9. Formularz głosowania przez pełnomocnika:
  20230606_ESPI_Raport_40_Zmiana_Porządku_Obrad_Wniosek_Akcjonariusza_Zał3a_Zm_Formularz_Głos
  20230606_ESPI_Raport_40_Zmiana_Porządku_Obrad_Wniosek_Akcjonariusza_Zał3b_Zm_Formularz_Głos_Edyt
  8a. Zmieniony formularz z instrukcją do głosowania
  20230620_ESPI_Raport_40_Kor_Zmiana_Porządku_Obrad_Wniosek_Akcjonariusza_Zał3a_Zm_Formularz_Głos
  20230620_ESPI_Raport_40_Kor_Zmiana_Porządku_Obrad_Wniosek_Akcjonariusza_Zał3b_Zm_Formularz_Głos_Edyt
 10. Informacja o liczbie akcji i głosów:
  20230531_ESPI_Raport_39_Zwołanie_ZWZA_27062023_Zał9_Inf_o_Liczbie_Akcji

 

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Łukasz Bzdzion – Prezes Zarządu

Paweł Wielgus – Członek Zarządu