Walne zgromadzenie

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na 24 czerwca 2021 r.

Zarząd Bioceltix S.A. z siedzibą we Wrocławiu, KRS: 0000744521 (dalej „Spółka”) zawiadamia Akcjonariuszy, że zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 24 czerwca 2021 r. na godz. 11:00. Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbędzie się w Kancelarii Notarialnej Warczak-Mańdziak & Janicka, ul. Gwiaździsta 64 lok. 28/1, 28 piętro, 53-413 Wrocław, z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
 4. Zapoznanie ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej Spółki dotyczącym oceny sprawozdania finansowego, sprawozdania z działalności oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty za rok obrotowy 2020.
 5. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020.
 6. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020.
 7. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Spółki za rok obrotowy 2020.
 8. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Spółki za rok obrotowy 2020.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2020.
 10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom organów absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2020 roku.
 11. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.