EBI 2022, Raporty EBI

10/2022 Raport roczny spółki Bioceltix S.A. za 2021 rok

Zarząd spółki Bioceltix S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”) niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości raport roczny za 2021 rok.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 2) Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

Załączniki:

20220426_Raport_Bieżący_EBI_10_2022_Raport_Roczny_Załącznik_1_Treść_Raportu
20220426_Raport_Bieżący_EBI_10_2022_Raport_Roczny_Załącznik_2_Sprawozdanie_z_Badania

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

  1. Łukasz Bzdzion – Prezes Zarządu
  2. Paweł Wielgus – Członek Zarządu