EBI 2022, Raporty EBI

12/2022 Zwołanie ZWZA na dzień 15 czerwca 2022 roku

Zarząd Bioceltix S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Emitent”) informuje o zwołaniu na dzień 15 czerwca 2022 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Emitenta, które rozpocznie się o godzinie 12:00 w siedzibie Emitenta we Wrocławiu – ul. Bierutowska 57-59, budynek III, 3. piętro, 51-317 Wrocław, Polska, teren Wrocławskich Parków Biznesu.

 

Szczegółowy porządek obrad zwołanego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki obejmuje:

 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności BIOCELTIX S.A. za rok obrotowy 2021.
 6. Rozpatrzenie jednostkowego sprawozdania finansowego BIOCELTIX S.A. za rok obrotowy 2021.
 7. Rozpatrzenie wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty BIOCELTIX S.A. za rok obrotowy 2021.
 8. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej BIOCELTIX S.A. za rok obrotowy 2021 oraz wyników dokonanej przez Radę Nadzorczą oceny sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności za rok obrotowy 2021.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności BIOCELTIX S.A. za rok obrotowy 2021.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego BIOCELTIX S.A. za rok obrotowy 2021.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty BIOCELTIX S.A. za rok obrotowy 2021.
 12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu BIOCELTIX S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2021 roku.
 13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej BIOCELTIX S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2021 roku.
 14. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

 

Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki oraz treść projektów uchwał, które mają zostać podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Emitenta, znajdują się w załącznikach do raportu.

Ponadto, zgodnie z art. 402(3) Kodeksu spółek handlowych na stronie internetowej https://bioceltix.com/ir/ zamieszczono pełną treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z załącznikami, w tym formularzami wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.

Emitent zwraca uwagę Akcjonariuszy na możliwość udzielenia pełnomocnictwa do uczestnictwa i głosowania w imieniu Akcjonariuszy zgodnie z instrukcją głosowania. Pełnomocnikiem może być m.in. wyznaczony pracownik Emitenta. W przypadku pytań dotyczących głosowania przez pełnomocnika, prosimy o kontakt pod adresem mailowym: akcjonariat@bioceltix.com.

Szczegółowa podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1 i 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO NewConnect.

 1. Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA.
  20220519_ESPI_Raport_13_Zwołanie_ZWZA_Załącznik_a_Ogłoszenie_o_Zwołaniu
 2. Projekty uchwał wraz z uzasadnieniem.
  20220519_ESPI_Raport_13_Zwołanie_ZWZA_Załącznik_b_Projekty_Uchwał
 3. Wniosek Zarządu dotyczący pokrycia straty.
  20220519_ESPI_Raport_13_Zwołanie_ZWZA_Załącznik_c_Wniosek_Zarządu_Pokrycie_Straty
 4. Wzór pełnomocnictwa dla akcjonariusza.
  20220519_ESPI_Raport_13_Zwołanie_ZWZA_Załącznik_d_Wzór_Pełnomocnictwa
 5. Formularz głosowania przez pełnomocnika.
  20220519_ESPI_Raport_13_Zwołanie_ZWZA_Załącznik_e_Formularz_Głosowania
 6. Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych.
  20220519_ESPI_Raport_13_Zwołanie_ZWZA_Załącznik_f_Klauzula_RODO
 7. Informacja o liczbie akcji i głosów.
  20220519_ESPI_Raport_13_Zwołanie_ZWZA_Załącznik_g_Informacja_o_Liczbie_Akcji_i_Głosów

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Łukasz Bzdzion – Prezes Zarządu

Paweł Wielgus – Członek Zarządu