EBI 2022, Raporty EBI

14/2022 Informacja o wprowadzeniu zmian do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na żądanie akcjonariusza Spółki

Zarząd Bioceltix S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”) niniejszym informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 25 maja 2022 roku do Spółki wpłynął wniosek Akcjonariusza reprezentującego co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego tj. Kvarko Group ASI sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu („Akcjonariusz”) w sprawie umieszczenia w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 15 czerwca 2022 r., na godzinę 12:00 („Walne Zgromadzenie”) następujących punktów:

– „Podjęcie uchwały w sprawie zmiany oznaczenia i treści uchwały nr 03/03/2021 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 7 marca 2022 r. w sprawie ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii A, B, C, D, E, F i G do obrotu na rynku regulowanym” wraz ze wskazaniem w ramach uzasadnienia, że:

„Dodanie do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki punktu porządku obrad wskazanego w pkt 1) powyżej oraz podjęcie objętej nim uchwały ma na celu zapewnienie Spółce możliwości ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. akcji Spółki emitowanych w ramach jej kapitału docelowego.”

oraz

– „Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr 05/03/2022 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 7 marca 2022 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję w trybie oferty publicznej nowych akcji zwykłych na okaziciela serii I z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, zmiany statutu Spółki, dematerializacji akcji serii I i praw do akcji serii I oraz ubiegania się o dopuszczenie tych akcji i praw do akcji do obrotu na rynku regulowanym” wraz ze wskazaniem w ramach uzasadnienia, że:

„Dodanie do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki punktu porządku obrad wskazanego w pkt 2) powyżej oraz podjęcie objętej nim uchwały ma na celu zapewnienie i uzasadnienie odstąpienia przez Spółkę od przeprowadzenia oferty publicznej nowych akcji Spółki na podstawie i na warunkach określonych w uchwale nr 05/03/2022 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 7 marca 2022 r. W ocenie Akcjonariusza przeprowadzenie w obecnym czasie satysfakcjonującej dla Spółki i jej dotychczasowych akcjonariuszy oferty publicznej akcji Spółki na warunkach określonych w ww. uchwale może bowiem okazać się niemożliwe lub znacznie utrudnione ze względu na panujące warunki rynkowe.”

W związku z powyższym, Zarząd Spółki przedstawia poniżej zmieniony porządek obrad, w którym zgodnie z żądaniem Akcjonariusza dodane zostały punkty 14 i 15 porządku obrad, a dotychczasowy punkt 14 porządku obrad „Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.” otrzymał numer 16.

Dodatkowo, w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego, Zarząd Emitenta przekazuje również zaktualizowane dokumenty związane ze zwołaniem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy: ogłoszenie o zwołaniu, projekty uchwał oraz formularz wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.

 

 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności BIOCELTIX S.A. za rok obrotowy 2021.
 6. Rozpatrzenie jednostkowego sprawozdania finansowego BIOCELTIX S.A. za rok obrotowy 2021.
 7. Rozpatrzenie wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty BIOCELTIX S.A. za rok obrotowy 2021.
 8. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej BIOCELTIX S.A. za rok obrotowy 2021 oraz wyników dokonanej przez Radę Nadzorczą oceny sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności za rok obrotowy 2021.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności BIOCELTIX S.A. za rok obrotowy 2021.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego BIOCELTIX S.A. za rok obrotowy 2021.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty BIOCELTIX S.A. za rok obrotowy 2021.
 12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu BIOCELTIX S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2021 roku.
 13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej BIOCELTIX S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2021 roku.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany oznaczenia i treści uchwały nr 03/03/2021 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 7 marca 2022 r. w sprawie ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii A, B, C, D, E, F i G do obrotu na rynku regulowanym.
 15.  Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr 05/03/2022 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 7 marca 2022 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję w trybie oferty publicznej nowych akcji zwykłych na okaziciela serii I z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, zmiany statutu Spółki, dematerializacji akcji serii I i praw do akcji serii I oraz ubiegania się o dopuszczenie tych akcji i praw do akcji do obrotu na rynku regulowanym.
 16. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

Szczegółowa podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 4) Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO NewConnect.

Załączniki:

 1. Ogłoszenie o zwołaniu:
  20220525_Raport_Bieżący_EBI_14_2022_Rozszerzenie_Porządku_Obrad_Załącznik_1_Ogłoszenie o Zwołaniu ZW
 2. Projekty uchwał:
  20220525_Raport_Bieżący_EBI_14_2022_Rozszerzenie_Porządku_Obrad_Załącznik_2_Uchwały ZWZ Bioceltix
 3. Formularz wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika:
  20220525_Raport_Bieżący_EBI_14_2022_Rozszerzenie_Porządku_Obrad_Załącznik_3_Formularz głosowania przez pełnomocnika
 4. Wniosek Akcjonariusza o rozszerzenie porządku obrad ZWZ:
  20220525_Raport_Bieżący_EBI_14_2022_Rozszerzenie_Porządku_Obrad_Załącznik_4_Wniosek Akcjonariusza o rozszerzenie porządku obrad ZWZ

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Łukasz Bzdzion – Prezes Zarządu

Paweł Wielgus – Członek Zarządu