EBI 2022, Raporty EBI

15/2022 Treść uchwał podjętych podczas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 15 czerwca 2022 r.

Zarząd Bioceltix S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Emitent”) przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie („ZWZ”), które odbyło się w dniu 15 czerwca 2022 r. wraz z wynikami głosowania.

Podczas obrad ZWZ nie odstąpiono od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad, ani też nie zgłoszono sprzeciwów do protokołu w stosunku do podjętych uchwał, a wszystkie uchwały objęte porządkiem obrad zostały podjęte.

Szczegółowa podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 7) – 9) Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

Załączniki:

  1. Treść uchwał podjętych przez ZWZ
    20220615_Raport_Bieżący_EBI_15_2022_Uchwały_Podjęte_ZWZA_Załącznik

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Łukasz Bzdzion – Prezes Zarządu

Paweł Wielgus – Członek Zarządu