EBI 2022, Raporty EBI

16/2022 Podjęcie przez Zarząd Spółki uchwały w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego

Zarząd Bioceltix S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”) informuje, że w dniu 21 czerwca 2022 r. podjął uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego poprzez emisję nowych akcji zwykłych na okaziciela serii I z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, zmiany statutu Spółki oraz ubiegania się o dopuszczenie tych akcji do obrotu na rynku regulowanym („Uchwała Emisyjna”).

Na podstawie Uchwały Emisyjnej przeprowadzone zostanie podwyższenie kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie niższą niż 0,10 zł (dziesięć groszy) i nie wyższą niż 29.267,90 zł (dwadzieścia dziewięć tysięcy dwieście sześćdziesiąt siedem złotych i 90/100), w drodze emisji nie mniej niż 1 (jednej) i nie więcej niż 292.679 (dwustu dziewięćdziesięciu dwóch tysięcy sześciuset siedemdziesięciu dziewięciu) nowych akcji zwykłych na okaziciela serii I o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.

Pełną treść Uchwały Emisyjnej Zarząd Spółki przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego.

Jednocześnie Zarząd Spółki wskazuje, że w związku z podjęciem i wykonaniem Uchwały Emisyjnej § 7 ust. 1 i 2 statutu Spółki w dotychczasowym brzmieniu:

1. Kapitał zakładowy wynosi 328.678,90 zł (trzysta dwadzieścia osiem tysięcy sześćset siedemdziesiąt osiem złotych i dziewięćdziesiąt groszy) i dzieli się na 3.286.789 akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej po 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, w tym:     

 1. a) 1.981.500 zwykłych akcji na okaziciela serii A;
 2. b) 104.290 zwykłych akcji na okaziciela serii B;
 3. c) 172.000 zwykłych akcji na okaziciela serii C;
 4. d) 186.224 zwykłych akcji na okaziciela serii D;
 5. e) 271.550 zwykłych akcji na okaziciela serii E;
 6. f) 211.225 zwykłych akcji na okaziciela serii F;
 7. g) 360.000 zwykłych akcji na okaziciela serii G.

2. Kapitał zakładowy Spółki pokryty został w całości majątkiem spółki przekształcanej – Bioceltix spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu. Akcje serii B, C, D, E, F i G zostały w całości pokryte przed odpowiednimi podwyższeniami kapitału zakładowego. Akcje serii I zostały w całości pokryte przed podwyższeniem kapitału zakładowego.

otrzymają nowe, następujące brzmienie:

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 328.679,00 zł (trzysta dwadzieścia osiem tysięcy sześćset siedemdziesiąt dziewięć złotych) i nie więcej niż 357.946,80 zł (trzysta pięćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset czterdzieści sześć złotych i 80/100) i dzieli się na nie mniej niż 3.286.790 (trzy miliony dwieście osiemdziesiąt sześć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt) i nie więcej niż 3.579.468 (trzy miliony pięćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta sześćdziesiąt osiem) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, w tym:    

 1. a) 1.981.500 zwykłych akcji na okaziciela serii A;
 2. b) 104.290 zwykłych akcji na okaziciela serii B;
 3. c) 172.000 zwykłych akcji na okaziciela serii C;
 4. d) 186.224 zwykłych akcji na okaziciela serii D;
 5. e) 271.550 zwykłych akcji na okaziciela serii E;
 6. f) 211.225 zwykłych akcji na okaziciela serii F;
 7. g) 360.000 zwykłych akcji na okaziciela serii G;
 8. h) nie mniej niż 1 (jedna) i nie więcej niż 292.679 (dwieście dziewięćdziesiąt dwa tysiące sześćset siedemdziesiąt dziewięć) zwykłych akcji na okaziciela serii I.
 9. Kapitał zakładowy Spółki pokryty został w całości majątkiem spółki przekształcanej – Bioceltix spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu. Akcje serii B, C, D, E, F i G zostały w całości pokryte przed odpowiednimi podwyższeniami kapitału zakładowego. Akcje serii I zostały w całości pokryte przed podwyższeniem kapitału zakładowego.”.

 

Szczegółowa podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 4) oraz § 4 ust. 2 pkt 2) Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO NewConnect.

 

Załączniki: 1. Uchwała nr 1/06/2022 Zarządu Spółki z dnia 21 czerwca 2022 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego poprzez emisję nowych akcji zwykłych na okaziciela serii I z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, zmiany statutu Spółki oraz ubiegania się o dopuszczenie tych akcji do obrotu na rynku regulowanym.

20220621_Raport_Bieżący_EBI_16_Podjęte_Uchwały_Zarządu_Załącznik

 

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Łukasz Bzdzion – Prezes Zarządu

Paweł Wielgus – Członek Zarządu