ESPI 2022

33/2022 Terminy publikacji raportów okresowych w 2022 roku

Zarząd Bioceltix S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Emitent”) działając na podstawie § 80 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim („Rozporządzenie”), podaje do publicznej wiadomości terminy przekazywania raportów okresowych przez Emitenta w 2022 roku:

– raport półroczny za I półrocze 2022 roku –27 września 2022 roku;

– raport za III kwartał 2022 roku –21 listopada 2022 roku.

Jednocześnie Emitent informuje, że zgodnie z treścią § 79 ust. 2 Rozporządzenia, nie będzie publikować raportu kwartalnego za II kwartał 2022 roku.

 

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Łukasz Bzdzion – Prezes Zarządu

Paweł Wielgus – Członek Zarządu