ESPI 2022, Raporty ESPI

Korekta raportu bieżącego nr 21/2022

Zarząd Bioceltix S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Emitent”, „Spółka”) informuje,
że z powodu oczywistej pomyłki przy sporządzaniu formularza raportu do
raportu bieżącego nr 21/2022 z dnia 22 czerwca 2022 roku omyłkowo
załączono niewłaściwy dokument. W związku z powyższym, Zarząd Emitenta
ponownie przekazuje poniżej pełną treść ww. raportu bieżącego wraz z
właściwym zawiadomieniem otrzymanym od akcjonariusza:
„Zarząd Bioceltix S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Emitent”, „Spółka”) informuje,
że w dniu dzisiejszym, tj. 22 czerwca 2022 roku, wpłynęło do siedziby Emitenta
zawiadomienie sporządzone w trybie art. 69 ust. 1 pkt 2) Ustawy z dnia 29 lipca
2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów
finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych
(Dz. U. z 2021 r. poz. 1983 z późn. zm.) w sprawie zmniejszenia udziału w
ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, sporządzone przez
Leonarto VC Spółka akcyjna ASI Sp.k.
Treść otrzymanego zawiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu.”

 

Załączniki:

Informacja z dnia 21 czerwca 2022 roku przekazana na podstawie art. 69 ust.
1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów
finansowych do zorganizowanego systemu obrotu i spółkach publicznych
przez akcjonariusza Leonarto VC Spółka akcyjna ASI Sp.k.

 

20220622_ESPI_Raport_21_Zawiadomienie_Akcjonariusza_Leonarto_Załącznik

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:
1. Łukasz Bzdzion – Prezes Zarządu
2. Paweł Wielgus – Członek Zarząd