ESPI 2022, Raporty ESPI

34/2022 Warunkowa rejestracja akcji serii I w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A.

Zarząd Bioceltix S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”, „Emitent”) informuje, że powziął informację o oświadczeniu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („KDPW”) nr 848/2022 z dnia 21 września 2022 r., na podstawie którego KDPW postanowił zarejestrować w depozycie papierów wartościowych 140.536 akcji zwykłych na okaziciela serii I Emitenta o wartości nominalnej 0,10 PLN każda oraz oznaczyć je kodem PLBCLTX00019 („Akcje”), pod warunkiem wprowadzenia Akcji do obrotu na rynku regulowanym.

Rejestracja Akcji nastąpi w terminie 3 dni od otrzymania przez KDPW decyzji o wprowadzeniu Akcji do obrotu na rynku regulowanym, nie wcześniej jednak niż w dniu wskazanym w tej decyzji jako dzień wprowadzenia Akcji do obrotu na rynku regulowanym.

Akcje serii I zostały wyemitowane na podstawie Uchwały nr 1/06/2022 Zarządu Spółki w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego poprzez emisję nowych akcji zwykłych na okaziciela serii I z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, zmiany statutu Spółki oraz ubiegania się o dopuszczenie tych akcji do obrotu na rynku regulowanym.

 

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Łukasz Bzdzion – Prezes Zarządu

Paweł Wielgus – Członek Zarządu