ESPI 2022, Raporty ESPI

38/2022 Zmiana terminu publikacji raportu za III kwartał 2022 roku

Zarząd Bioceltix S.A. (”Emitent”, „Spółka”) działając na podstawie § 80 ust. 2 pkt 1) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim („Rozporządzenie”), informuje o zmianie terminu publikacji raportu kwartalnego za III kwartał 2022 roku.

Zgodnie z treścią raportu bieżącego nr 33/2022 z dnia 8 września 2022 roku, planowanym terminem publikacji raportu za III kwartał 2022 roku był dzień 21 listopada 2022 roku. Nowy termin publikacji raportu za III kwartał 2022 roku został wyznaczony na dzień 4 listopada 2022 roku.

 

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Łukasz Bzdzion – Prezes Zarządu

Paweł Wielgus – Członek Zarządu