ESPI 2024, Raporty ESPI

28/2024 Dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii M do obrotu na Głównym Rynku GPW

Zarząd Bioceltix S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”, „Emitent”) informuje o podjęciu w dniu 10 lipca 2024 r. przez Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”) uchwały nr 899/2024 w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii M Spółki. Na podstawie przedmiotowej uchwały Zarząd GPW:

– stwierdził, że do obrotu giełdowego na rynku równoległym dopuszczonych jest 795.000 akcji zwykłych na okaziciela serii M Emitenta o wartości nominalnej 0,10 PLN każda („Akcje serii M”);

– postanowił wprowadzić z dniem 15 lipca 2024 r. do obrotu giełdowego na rynku równoległym Akcje serii M, pod warunkiem dokonania przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w dniu 15 lipca 2024 r. rejestracji tych akcji i oznaczenia ich kodem „PLBCLTX00019”.

Uchwała Zarządu GPW weszła w życie z dniem podjęcia.

 

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Łukasz Bzdzion – Prezes Zarządu

Paweł Wielgus – Członek Zarządu