ESPI 2023, Raporty ESPI

2/2023 Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego i zmian w statucie Spółki dokonana w związku z emisją akcji serii J

Zarząd Bioceltix S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu 13 stycznia 2023 r. powziął informację o zarejestrowaniu w dniu 13 stycznia 2023 r. przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, podwyższenia kapitału zakładowego Spółki i zmian statutu wynikających z emisji akcji serii J.

Podwyższenie kapitału zakładowego Emitenta zostało zarejestrowane w związku z emisją 152.143 akcji zwykłych na okaziciela serii J Spółki o wartości nominalnej 0,10 zł, która została przeprowadzona na podstawie Uchwały nr 1/11/2022 Zarządu Emitenta z dnia 7 listopada 2022 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego poprzez emisję nowych akcji zwykłych na okaziciela serii J z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, zmiany statutu Spółki oraz ubiegania się o dopuszczenie tych akcji do obrotu na rynku regulowanym.

Kapitał zakładowy Emitenta, który przed emisją akcji wynosił 342 732,50 zł został podwyższony o kwotę 15.214,30 zł i wynosi obecnie 357 946,80 zł. W związku z rejestracją akcji serii J kapitał zakładowy Spółki dzieli się obecnie na 3.579.468 akcji o wartości nominalnej 0,10 zł każda, w tym:

– 1.981.500 zwykłych akcji na okaziciela serii A;

– 104.290 zwykłych akcji na okaziciela serii B;

– 172.000 zwykłych akcji na okaziciela serii C;

– 186.224 zwykłych akcji na okaziciela serii D;

– 271.550 zwykłych akcji na okaziciela serii E;

– 211.225 zwykłych akcji na okaziciela serii F;

– 360.000 zwykłych akcji na okaziciela serii G;

– 140.536 zwykłych akcji na okaziciela serii I;

– 152.143 zwykłych akcji na okaziciela serii J.

Ogólna liczba głosów wynikająca ze wszystkich wyemitowanych akcji Emitenta wynosi obecnie 3.579.468, natomiast wysokość kapitału docelowego pozostałego do objęcia po emisji akcji serii J, o której mowa powyżej wynosi 0 zł.

W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Emitenta, zmianie uległa również treść statutu Spółki w ten sposób, że dotychczasowa treść §7 ust. 1 i 2 statutu:

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 342.732,50 zł (trzysta czterdzieści dwa tysiące siedemset trzydzieści dwa złote i pięćdziesiąt groszy) i dzieli się na 3.427.325 (trzy miliony czterysta dwadzieścia siedem tysięcy trzysta dwadzieścia pięć) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, w tym:

 1. a) 1.981.500 zwykłych akcji na okaziciela serii A;
 2. b) 104.290 zwykłych akcji na okaziciela serii B;
 3. c) 172.000 zwykłych akcji na okaziciela serii C;
 4. d) 186.224 zwykłych akcji na okaziciela serii D;
 5. e) 271.550 zwykłych akcji na okaziciela serii E;
 6. f) 211.225 zwykłych akcji na okaziciela serii F;
 7. g) 360.000 zwykłych akcji na okaziciela serii G;
 8. h) 140.536 zwykłych akcji na okaziciela serii I.
 9. Kapitał zakładowy Spółki pokryty został w całości majątkiem spółki przekształcanej – Bioceltix spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu. Akcje serii B, C, D, E, F i G zostały w całości pokryte przed odpowiednimi podwyższeniami kapitału zakładowego. Akcje serii I zostały w całości pokryte przed podwyższeniem kapitału zakładowego.”

otrzymała nowe, następujące brzmienie:

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 357.946,80 zł (trzysta pięćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset czterdzieści sześć złotych i 80/100) i dzieli się na 3.579.468 (trzy miliony pięćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta sześćdziesiąt osiem) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, w tym:

 1. a) 1.981.500 zwykłych akcji na okaziciela serii A;
 2. b) 104.290 zwykłych akcji na okaziciela serii B;
 3. c) 172.000 zwykłych akcji na okaziciela serii C;
 4. d) 186.224 zwykłych akcji na okaziciela serii D;
 5. e) 271.550 zwykłych akcji na okaziciela serii E;
 6. f) 211.225 zwykłych akcji na okaziciela serii F;
 7. g) 360.000 zwykłych akcji na okaziciela serii G;
 8. h) 140.536 zwykłych akcji na okaziciela serii I;
 9. i) 152.143 zwykłych akcji na okaziciela serii J.
 10. Kapitał zakładowy Spółki pokryty został w całości majątkiem spółki przekształcanej – Bioceltix spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu. Akcje serii B, C, D, E, F i G zostały w całości pokryte przed odpowiednimi podwyższeniami kapitału zakładowego. Akcje serii I zostały w całości pokryte przed podwyższeniem kapitału zakładowego. Akcje serii J zostały w całości pokryte przed podwyższeniem kapitału zakładowego.”

W związku z powyższym, w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego, Zarząd Emitenta przekazuje tekst jednolity statutu uwzględniający powyższe zmiany.

Załącznik:  Tekst jednolity Statutu Spółki

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Łukasz Bzdzion – Prezes Zarządu

Paweł Wielgus – Członek Zarządu