ESPI 2023, Raporty ESPI

34/2023 Komunikat Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. w sprawie daty rejestracji akcji serii K

Zarząd Bioceltix S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”, „Emitent”) informuje, że powziął informację o wydaniu przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”) w dniu 23 maja 2023 r. komunikatu w sprawie rejestracji w depozycie papierów wartościowych 400.000 akcji zwykłych na okaziciela serii K Emitenta o wartości nominalnej 0,10 PLN każda („Akcje”). Akcje zostaną zarejestrowane pod kodem PLBCLTX00019. Datą rejestracji Akcji w depozycie papierów wartościowych KDPW będzie dzień 25 maja 2023 r. W związku z powyższym, z dniem 25 maja 2023 r. pod kodem PLBCLTX00019 zarejestrowanych będzie łącznie 3.979.468 akcji zwykłych na okaziciela Spółki.

 

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

  1. Łukasz Bzdzion – Prezes Zarządu
  2. Paweł Wielgus – Członek Zarządu