ESPI 2023, Raporty ESPI

49/2023 Rejestracja akcji serii L w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A.

Zarząd Bioceltix S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”, „Emitent”) informuje, że powziął informację o oświadczeniu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („KDPW”) nr 722/2023 z dnia 9 sierpnia 2023 r., na podstawie którego KDPW postanowił zarejestrować w depozycie papierów wartościowych 150.000 akcji zwykłych na okaziciela serii L Emitenta o wartości nominalnej 0,10 PLN każda oraz oznaczyć je kodem PLBCLTX00035 („Akcje serii L”).

Rejestracja Akcji serii L nastąpi w dniu 11 sierpnia 2023 roku.

Akcje serii L zostały wyemitowane na podstawie Uchwały nr 1/05/2023 Zarządu Emitenta z dnia 29 maja 2023 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego poprzez emisję nowych akcji zwykłych na okaziciela serii L z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, zmiany statutu Spółki oraz ubiegania się o dopuszczenie tych akcji do obrotu na rynku regulowanym.

Zarząd Emitenta wskazuje, że rejestracja Akcji serii L w KDPW nastąpi bez warunku ich wprowadzenia do obrotu na rynku regulowanym, natomiast zamiarem Zarządu Spółki jest dopuszczenie i wprowadzenie ww. akcji do obrotu na rynku regulowanym.

 

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

  1. Łukasz Bzdzion – Prezes Zarządu
  2. Paweł Wielgus – Członek Zarządu