ESPI 2023, Raporty ESPI

58/2023 Informacja o pozytywnej ocenie projektu pt.: „Opracowanie biologicznego weterynaryjnego produktu leczniczego BCX-CM-AD przeznaczonego do leczenia atopowego zapalenia skóry u psów” w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki

Zarząd Bioceltix S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Emitent”, „Spółka”) przekazuje informację o pozytywnej ocenie dokonanej przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości („PARP”) projektu pt. „Opracowanie biologicznego weterynaryjnego produktu leczniczego BCX-CM-AD przeznaczonego do leczenia atopowego zapalenia skóry u psów” („Projekt”), zgłoszonego przez Emitenta do dofinansowania w ramach pierwszego naboru wniosków do „Ścieżki SMART” realizowanego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki.

Wniosek o dofinansowanie złożony przez Emitenta znalazł się wśród 198 wniosków wpisanych przez PARP na listę projektów ocenionych pozytywnie w Działaniu Ścieżka SMART FENG.01.01-IP.02-001/23/2023 w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki, przy 1298 projektach ocenionych negatywnie.

Celem Projektu jest opracowanie innowacyjnego, biologicznego weterynaryjnego produktu leczniczego wykorzystującego allogeniczne mezenchymalne komórki macierzyste, przeznaczonego do leczenia atopowego zapalenia skóry u psów. Projekt obejmuje swoim zakresem kompletną ścieżkę rozwojową dla produktu BCX-CM-AD, w tym koszty związane z przeprowadzeniem badania klinicznego. Całkowita wartość wydatków kwalifikowalnych w Projekcie wynosi 17 687 931,93 zł, w tym wartość wnioskowanego dofinansowania wynosi 10 612 758,93 zł.

Jednocześnie Zarząd Emitenta podkreśla, że zgodnie z informacjami zawartymi na stronie internetowej PARP pozytywna ocena Projektu nie jest równoznaczna z zawarciem umowy i udzieleniem dofinansowania. Zawarcie umowy o dofinansowanie będzie możliwe po potwierdzeniu spełnienia przesłanek określonych w regulaminie wyboru projektów. Weryfikacji podlegać będzie m.in. status MŚP, w tym kwestie powiązań osobowych i kapitałowych, przesłanki wykluczenia z możliwości otrzymania finansowania wynikające z przepisów, kwestie karalności i zaległości w należnościach publicznoprawnych, przesłanki wykluczenia w związku z sankcjami dotyczącymi wojny w Ukrainie, sytuacja finansowa czy objęcie obowiązkiem zwrotu pomocy publicznej. Ostatecznie dofinansowaniem mogą zostać objęte wyłącznie projekty, które zostały pozytywnie ocenione przez ekspertów zgodnie z kryteriami wyboru projektów oraz spełniają, w zakresie projektów i wnioskodawców, przesłanki zawarcia umowy o dofinansowanie określone w regulaminie wyboru projektów, co potwierdza weryfikacja dokonana przez PARP.

O wszelkich istotnych zdarzeniach dotyczących realizacji Projektu Emitent będzie niezwłocznie informował w formie odrębnych raportów bieżących.

Zarząd uznał niniejszą informację za istotną ze względu na potencjalny, korzystny wpływ dofinansowania na sytuację finansową Emitenta oraz strukturę finansowania prac badawczo-rozwojowych mających na celu dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego BCX-CM-AD.

 

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Łukasz Bzdzion – Prezes Zarządu

Paweł Wielgus – Członek Zarządu