Bioceltix ustalił cenę emisyjną w ramach prowadzonej oferty akcji serii M na 58 zł. Spółka pozyska ponad 46 mln zł na budowę wytwórni komórek macierzystych

NINIEJSZA PUBLIKACJA I ZAWARTE W NIEJ INFORMACJE PODLEGAJĄ OGRANICZENIOM I NIE SĄ PRZEZNACZONE DO PUBLIKACJI, OGŁOSZENIA, DYSTRYBUCJI LUB PRZESŁANIA, BEZPOŚREDNIO ANI POŚREDNIO, W CAŁOŚCI ANI W JAKIEJKOLWIEK CZĘŚCI, NA TERYTORIUM STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI, AUSTRALII, KANADY, REPUBLIKI POŁUDNIOWEJ AFRYKI, JAPONII ANI INNYCH KRAJÓW, GDZIE PUBLIKACJA, OGŁOSZENIE, DYSTRYBUCJA LUB PRZESŁANIE BYŁOBY NIEZGODNE Z PRAWEM.

NINIEJSZA PUBLIKACJA MA WYŁĄCZNIE CHARAKTER INFORMACYJNY I NIE STANOWI ZAPROSZENIA DO ANI OFERTY PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W JAKIEJKOLWIEK JURYSDYKCJI.

PROSIMY O ZAPOZNANIE SIĘ Z ZASTRZEŻENIAMI PRAWNYMI ZAMIESZCZONYMI NA KOŃCU NINIEJSZEJ PUBLIKACJI.

 

Bioceltix – giełdowa spółka biotechnologiczna o profilu weterynaryjnym – ustalił cenę emisyjną akcji w ramach prowadzonej oferty akcji serii M na 58 zł za sztukę. W ten sposób, emitując 795 tys. walorów, pozyska ok. 46 mln zł na budowę wytwórni weterynaryjnych produktów leczniczych opartych o komórki macierzyste, która ma być największym tego typu zakładem na świecie. Nowa wytwórnia zapewni polskiemu biotechowi przemysłową skalę produkcji leków biologicznych zwalczających najczęściej występujące choroby u zwierząt towarzyszących.

Wrocław, 14.06.2024 – 12 czerwca menedżerowie oferty – mBank S.A. i Trigon Dom Maklerski S.A. przy udziale Domu Maklerskiego Navigator S.A. – zakończyli przyspieszoną budowę księgi popytu (ABB) na 795 tys. nowo emitowanych akcji serii M. Po rozważeniu wyników ABB, cenę emisyjną za jedną akcję ustalono na 58 zł.

Cieszymy się, że inwestorzy docenili potencjał i strategię rozwoju Bioceltix, dzięki czemu zamykamy tę emisję z sukcesem. Dziękujemy za zaufanie. Spółka pozyska nieco ponad 46 mln zł brutto. Środki te zostaną przeznaczone przede wszystkim na budowę nowej, wielkoskalowej wytwórni komórek macierzystych. Mamy ambitne plany sprzedaży międzynarodowej i nie możemy wytracać tempa, tym bardziej że w połowie maja złożyliśmy wniosek do Europejskiej Agencji Leków o wydanie pozytywnej rekomendacji dla leku na osteoartrozę u psów. Dzięki dobrej pozycji gotówkowej możemy szybko ruszyć z inwestycją i jednocześnie realizować pozostałe projekty. Jesteśmy w najlepszym możliwym momencie rynkowym, jeżeli chodzi o rozwój biotechnologii weterynaryjnej, a jednocześnie zajmujemy się aktualnie najważniejszymi obszarami terapeutycznymi u zwierząt towarzyszących. To wszystko pozwala nam budować silną pozycję rynkową w skali międzynarodowej.komentuje Paweł Wielgus, członek zarządu Bioceltix.

Wraz z emisją nowych akcji szykują się dodatkowe zmiany w akcjonariacie spółki. Zgodnie z zapowiedziami, do transakcji dołączył Infini ASI – historycznie pierwszy inwestor finansowy w Bioceltix. Fundusz zdecydował się sprzedać swój pakiet 250 tys. akcji po cenie 55 zł za sztukę.


Emisja nowych akcji

10 czerwca br. zarząd Bioceltix podjął decyzję o wyemitowaniu do 795 tys. akcji zwykłych na okaziciela serii M w trybie subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, przy czym akcjonariusze uprawnieni do udziału w ofercie, posiadający co najmniej 0,5% akcji spółki na 18 maja br., mieli prawo pierwszeństwa objęcia nowych akcji – w liczbie umożliwiającej im utrzymanie dotychczasowego udziału w kapitale zakładowym. 

Główni akcjonariusze Bioceltix, wraz z prezesem zarządu, zdecydowali ponadto o przedłużeniu swoich lock-up’ów o kolejne 2 lata, zobowiązując się do nierozporządzania akcjami bez zgody mBanku i Domu Maklerskiego Trigon. Lock-up na akcje Kvarko Group ASI (11,4%) oraz Alternative Solution ASI (6,2%) obowiązuje do 30 listopada 2026 r., natomiast lock-up prezesa Łukasza Bzdziona (8,86%) do 31 maja 2027 r. Sam Bioceltix również zobowiązał się do nieemitowania nowych akcji przez rok.

Współmenedżerami oferty były mBank S.A. oraz Trigon Dom Maklerski S.A., zaś Dom Maklerski Navigator S.A. pełnił rolę współprowadzącego księgę popytu. Doradcą Investor Relations i finansowym spółki był cc group sp. z o.o.


Rozwój produktów zgodnie z planem

Lek BCX-CM-J na osteoartrozę stawów u psów autorstwa Bioceltix ma szansę już wkrótce zostać pierwszym na świecie weterynaryjnym produktem leczniczym zawierającym psie komórki macierzyste. Z kolei kandydat na lek na atopowe zapalenie skóry u psów – BCX-CM-AD – po sukcesie badania pilotażowego, jest w fazie właściwego, wieloośrodkowego badania klinicznego. Spółka osiągnęła też ważny etap w projekcie BCX-EM, rekrutując do badania klinicznego 117 koni ze zdiagnozowanymi objawami zmian zwyrodnieniowych stawów. Obserwacja ostatniego pacjenta zakończy się w drugiej połowie czerwca, a więc już niedługo Bioceltix powinien ogłosić wstępne wyniki tego badania klinicznego. Dodatkowo, spółka prowadzi prace badawczo-rozwojowe nad drugim produktem leczniczym na atopowe zapalenia skóry u psów, tym razem w oparciu o białka i inne substancje produkowane i wydzielane na zewnątrz przez komórki macierzyste. Jest to tak zwany sekretom, który znajduje się w medium pohodowlanym stanowiącym aktualnie odpad z głównego szlaku technologicznego.

 

***
Bioceltix jest spółką biotechnologiczną rozwijającą nowoczesne produkty lecznicze dla zwierząt towarzyszących ze szczególnym uwzględnieniem psów i koni. Firma rozwija autorską technologię wytwarzania leków biologicznych w oparciu o mezenchymalne komórki macierzyste. Przełomowość podejścia Bioceltix polega na wykorzystaniu metody umożliwiającej podanie komórek macierzystych pochodzących od niewielkiej liczby zdrowych dawców do dużej liczby pacjentów, czyli w modelu allogenicznym. Opracowane w ten sposób produkty lecznicze będą dostępne od ręki, na miejscu w klinice weterynaryjnej i gotowe do podania pacjentowi bezpośrednio po rozmrożeniu. Rozwijane w Bioceltix leki biologiczne mają szansę – obok działania objawowego – wykazywać również działanie przyczynowe poprzez wpływanie na środowisko zapalne oraz uruchomienie naturalnych mechanizmów odbudowy zmienionych chorobowo tkanek.

 

Zastrzeżenia prawne

Niniejsza publikacja ma charakter wyłącznie informacyjny i nie służy w jakikolwiek sposób, bezpośrednio lub pośrednio, promowaniu oferty, emisji i subskrypcji akcji nowej emisji serii M Spółki („Akcje Nowej Emisji“) i nie jest materiałem promocyjnym ani reklamą, w rozumieniu art. 22 Rozporządzenia UE 2017/1129 („Rozporządzenie Prospektowe“), przygotowanym lub opublikowanym przez Spółkę na potrzeby promowania Akcji Nowej Emisji lub ich subskrypcji albo zachęcania, bezpośrednio lub pośrednio, do ich objęcia. Spółka nie opublikowała dotychczas jakichkolwiek materiałów mających na celu promocję Akcji Nowej Emisji lub ich subskrypcji.
Niniejsza publikacja nie stanowi prospektu ani jakiegokolwiek innego memorandum lub dokumentu informacyjnego ani ofertowego. W związku ze sprawami będącymi przedmiotem niniejszej publikacji nie będzie udostępniany prospekt a sporządzenie takiego prospektu nie jest wymagane zgodnie z Rozporządzeniem Prospektowym. Niniejsza publikacja nie zawiera ani nie stanowi oferty sprzedaży ani objęcia papierów wartościowych ani zaproszenia do złożenia oferty nabycia papierów wartościowych lub zachęty/rekomendacji do nabycia papierów wartościowych, w tym nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej w rozumieniu Rozporządzenia w sprawie nadużyć na rynku (Rozporządzenie (UE) nr 596/2014) oraz Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2016/958 z dnia 9 marca 2016 uzupełniającego Rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku oraz w żadnych okolicznościach nie stanowi podstawy do podejmowania decyzji o nabyciu papierów wartościowych Spółki.
Akcje Nowej Emisji nie były i nie będą przedmiotem rejestracji, zatwierdzenia lub notyfikacji zgodnie z przepisami Rozporządzenia Prospektowego lub Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych z 1933 r., ze zmianami („Amerykańska Ustawa o Papierach Wartościowych”) i nie mogą być oferowane ani sprzedawane poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (w tym na terenie innych państw Unii Europejskiej oraz Stanów Zjednoczonych Ameryki), chyba że w danym państwie taka oferta lub sprzedaż mogłaby zostać dokonana zgodnie z prawem, bez konieczności spełnienia jakichkolwiek dodatkowych wymogów prawnych przez Spółkę i jej doradców. Każdy inwestor zamieszkały bądź mający siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej powinien zapoznać się z właściwymi przepisami prawa polskiego oraz przepisami praw innych państw, które mogą się do niego stosować w tym zakresie.
Niniejsza publikacja nie jest przeznaczona do rozpowszechniania ani wykorzystywania przez żadną osobę lub podmiot w jakiejkolwiek jurysdykcji, gdzie takie rozpowszechnienie lub wykorzystywanie byłoby sprzeczne z miejscowymi przepisami prawa lub innymi regulacjami, lub które kreowałyby obowiązek w zakresie autoryzacji, notyfikacji, zezwolenia lub innych wymogów wynikających z odpowiednich przepisów. Rozpowszechnianie niniejszej publikacji oraz innych informacji z nią związanych może być ograniczone przepisami prawa, a osoby, które wejdą w posiadanie jakiegokolwiek dokumentu lub innych informacji, o których mowa w niniejszym materiale, powinny zasięgnąć informacji o takich ograniczeniach oraz je przestrzegać. Nieprzestrzeganie wspomnianych ograniczeń może stanowić naruszenie przepisów prawa dotyczących papierów wartościowych w danej jurysdykcji. W niektórych jurysdykcjach rozpowszechnianie niniejszej publikacji może być niezgodne z prawem.
NINIEJSZA PUBLIKACJA NIE JEST PRZEZNACZONA DO ROZPOWSZECHNIANIA, BEZPOŚREDNIO LUB POŚREDNIO W DO STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI (W TYM TERYTORIÓW ZALEŻNYCH I POSIADŁOŚCI ZAMORSKICH STANÓW ZJEDNOCZONYCH I DYSTRYKTU KOLUMBII), AUSTRALII, KANADY, JAPONII LUB RPA LUB JAKIEJKOLWIEK INNEJ JURYSDYKCJI, W KTÓREJ TAKIE DZIAŁANIE STANOWIŁOBY NARUSZENIE ODPOWIEDNICH PRZEPISÓW W DANEJ JURYSDYKCJI ORAZ Z ZASTRZEŻENIEM OKREŚLONYCH WYJĄTKÓW, AKCJE SPÓŁKI NIE MOGĄ BYĆ OFEROWANE ANI SPRZEDAWANE W TAKICH JURYSDYKCJACH ANI TEŻ NA RZECZ LUB NA RACHUNEK OBYWATELI STANÓW ZJEDNOCZONYCH, AUSTRALII, KANADY, JAPONII LUB RPA LUB OSÓB POSIADAJĄCYCH MIEJSCE STAŁEGO ZAMIESZKANIA LUB SIEDZIBĘ W TYCH KRAJACH.
Niniejsza publikacja nie stanowi zaproszenia do gwarantowania, składania zapisów ani innego nabycia lub zbycia jakichkolwiek papierów wartościowych w jakiejkolwiek jurysdykcji. Niniejsza publikacja nie stanowi rekomendacji dotyczącej decyzji inwestora odnośnie do oferty Akcji Nowej Emisji. Każdy inwestor lub potencjalny inwestor powinien przeprowadzić swoje własne badanie, analizę i ocenę działalności i danych opisanych w niniejszej publikacji oraz publicznie dostępnych informacji. Cena i wartość papierów wartościowych może zarówno wzrastać, jak i spadać. Wyniki z przeszłości nie stanowią wskazówki co do wyników w przyszłości.

Napisali o nas

Gazeta Wrocławska

To będzie największa wytwórnia komórek macierzystych na świecie. Wrocławianie produkują z nich leki dla zwierząt | Gazeta Wrocławska (gazetawroclawska.pl)

Artykuł

Puls Biznesu

Bioceltix robi emisję pod fabrykę – Puls Biznesu – pb.pl

Artykuł

Biotechnologia.pl

Bioceltix rozpoczyna procedurę rejestracyjną leku na osteoartrozę u psów. Spółka złożyła wniosek do EMA – Artykuły – Biotechnologia.pl – łączymy wszystkie strony biobiznesu

Artykuł

My Company Polska

Magazyn My Company Polska opublikował artykuł o projekcie InCredibles, w którym mieliśmy przyjemność brać udział w 2019 roku. W „Księdze Absolwentów” można przeczytać o naszych początkach. Więcej w artykule: https://mycompanypolska.pl/artykul/ksiega-absolwentow/11761

Artykuł

Wywiad w Pulsie Biznesu

– Chcemy, żeby to była ostatnia emisja na pokrycie prac badawczo-rozwojowych. Popyt na akcje był bardzo duży. Mogliśmy pozyskać znacznie więcej pieniędzy, ale zawsze szukamy kompromisu między potrzebami spółki a rozwodnieniem dotychczasowych akcjonariuszy – powiedział dr inż. Paweł ...

Artykuł