Dla akcjonariuszy

Informacje podstawowe

Nasza spółka działa pod nazwą Bioceltix (zarejestrowany, unijny znak towarowy). Spółka jest prowadzona w formie spółki akcyjnej.

Adres: ul. Bierutowska 57-59, budynek III, 3. piętro, 51-317 Wrocław, Polska (teren Wrocławskich Parków Biznesu).

Spółka jest zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000744521, oznaczenie sądu: Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

Numer identyfikacji podatkowej (NIP): 899-27-94-360, numer identyfikacji statystycznej (REGON): 364963245.

Wysokość zakładowego kapitału zarejestrowanego: 328 678,90 zł, wysokość zakładowego kapitału wpłaconego: 328 678,90 zł.

 

 

 

Liczba akcji wszystkich emisji: 3 286 789, w tym 1 981 500 akcji serii A, 104 290 akcji serii B, 172 000 akcji serii C, 186 224 akcji serii D, 271 550 akcji serii E, 211 225 akcji serii F oraz 360 000 akcji serii G. Akcje Spółki nie są uprzywilejowane.

 

 

 

 

Struktura akcjonariatu:

Zawiadomienia dla akcjonariuszy

Zarząd Bioceltix S.A. z siedzibą we Wrocławiu, KRS: 0000744521 (dalej „Spółka”) zawiadamia Akcjonariuszy, że zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 24 czerwca 2021 r. na godz. 11:00. Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbędzie się w Kancelarii Notarialnej Warczak-Mańdziak & Janicka, ul. Gwiaździsta 64 lok. 28/1, 28 piętro, 53-413 Wrocław, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Zapoznanie ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej Spółki dotyczącym oceny sprawozdania finansowego, sprawozdania z działalności oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty za rok obrotowy 2020.

5. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020.

6. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020.

7. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Spółki za rok obrotowy 2020.

8. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Spółki za rok obrotowy 2020.

9. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2020.

10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom organów absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2020 roku.

11. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.


Zarząd Bioceltix S.A. zawiadamia, że w dniu 23 kwietnia 2021 r. powziął informację o zarejestrowaniu z dniem 23 kwietnia 2021 r. w Krajowym Rejestrze Sądowym przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, podwyższenia kapitału statutowego Bioceltix S.A. z kwoty 292 678,90 zł do kwoty 328 678,90 zł w związku z emisją akcji serii G w ramach kapitału docelowego.


Zarząd Bioceltix S.A. zawiadamia, że w dniu 26 stycznia 2021 r. powziął informację o zarejestrowaniu z dniem 25 stycznia 2021 r. w Krajowym Rejestrze Sądowym przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, podwyższenia kapitału statutowego Bioceltix S.A. z kwoty 271 556,40 zł do kwoty 292 678,90 zł w związku z emisją akcji serii F w ramach kapitału docelowego.


Zarząd Bioceltix  S.A. z siedzibą we Wrocławiu (dalej „Spółka”) zawiadamia Akcjonariuszy, że zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 21.01.2021 r. na godz. 10:00.

czytaj dalej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odbędzie się w Kancelarii Notarialnej Warczak-Mańdziak & Janicka przy ul. Gwiaździstej 64/lok. 28/1 (28 piętro) we Wrocławiu, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Zgromadzenia;
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia;
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz zdolności do podejmowania uchwał;
4. Przyjęcie porządku obrad;
5. Powzięcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki;
6. Powzięcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu do dematerializacji
i wprowadzenia do obrotu akcji serii A1, A2, A3, A4, A5, A6, B, C, D, E, F oraz przyszłej serii G;
7. Wolne wnioski;
8. Zamknięcie obrad.

Proponowane zmiany Statutu Spółki:

dotychczasowe brzmienie §7 ust. 1 Statutu:

„§ 7 Kapitał zakładowy

1.Kapitał zakładowy wynosi: 292 678,90 zł (dwieście dziewięćdziesiąt dwa tysiące sześćset siedemdziesiąt osiem złotych i dziewięćdziesiąt groszy) i dzieli się na:

a) 1.981.500 (milion dziewięćset osiemdziesiąt jeden tysięcy pięćset) zwykłych akcji na okaziciela serii A o numerach od 000001 do 1981500 o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja, o łącznej wartości nominalnej w wysokości 198.150,00 zł (sto dziewięćdziesiąt osiem tysięcy sto pięćdziesiąt złotych);

b) 104.290 (sto cztery tysiące dwieście dziewięćdziesiąt) zwykłych akcji na okaziciela serii B o numerach od 000001 do 104290 o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja, o łącznej wartości nominalnej w wysokości 10.429,00 zł (dziesięć tysięcy czterysta dwadzieścia dziewięć złotych);

c) 172.000 (sto siedemdziesiąt dwa tysiące) zwykłych akcji na okaziciela serii C o numerach od 000001 do 172000 o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja, o łącznej wartości nominalnej w wysokości 17.200,00 zł (siedemnaście tysięcy dwieście złotych);

d) 186.224 (sto osiemdziesiąt sześć tysięcy dwieście dwadzieścia cztery) zwykłych akcji na okaziciela serii D o numerach od 000001 do 186224 o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja, o łącznej wartości nominalnej w wysokości 18.622,40 zł (osiemnaście tysięcy sześćset dwadzieścia dwa złote i czterdzieści groszy).

e) 271 550 (dwieście siedemdziesiąt jeden tysięcy pięćset pięćdziesiąt) zwykłych akcji na okaziciela serii E o numerach od 000001 do 271550 o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja, o łącznej wartości nominalnej w wysokości 27.155,00 zł (dwadzieścia siedem tysięcy sto pięćdziesiąt pięć złotych).

f) 211.225 (dwieście jedenaście tysięcy dwieście dwadzieścia pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii F o numerach od 000 001 do 211 225 o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja, o łącznej wartości nominalnej w wysokości 21.122,50 zł (dwadzieścia jeden tysięcy sto dwadzieścia dwa złote i pięćdziesiąt groszy).”

proponowane brzmienie §7 ust. 1 Statutu:

„§ 7 Kapitał zakładowy

1. Kapitał zakładowy wynosi: 292 678,90 zł (dwieście dziewięćdziesiąt dwa tysiące sześćset siedemdziesiąt osiem złotych i dziewięćdziesiąt groszy) i dzieli się na:

b) 470.953 (czterysta siedemdziesiąt tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt trzy) zwykłych akcji na okaziciela serii A2 o numerach od 000001 do 470953 o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja, o łącznej wartości nominalnej w wysokości 47.095,30 zł (czterdzieści siedem tysięcy dziewięćdziesiąt pięć złotych i trzydzieści groszy);

c) 500.000 (pięćset tysięcy) zwykłych akcji na okaziciela serii A3 o numerach od 000001 do 500000 o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja, o łącznej wartości nominalnej w wysokości 50 000,00 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych);

d) 367.000 (trzysta sześćdziesiąt siedem tysięcy) zwykłych akcji na okaziciela serii A4 o numerach od 000001 do 367000 o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja, o łącznej wartości nominalnej w wysokości 36.700,00 zł (trzydzieści sześć tysięcy siedemset złotych);

e) 241.453 (dwieście czterdzieści jeden tysięcy czterysta pięćdziesiąt trzy) zwykłych akcji na okaziciela serii A5 o numerach od 000001 do 241453 o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja, o łącznej wartości nominalnej w wysokości 24.145,30 zł (dwadzieścia cztery tysiące sto czterdzieści pięć złotych i trzydzieści groszy);

f) 40.641 (czterdzieści tysięcy sześćset czterdzieści jeden) zwykłych akcji na okaziciela serii A6 o numerach od 00001 do 40641 o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja, o łącznej wartości nominalnej w wysokości 4.064,10 zł (cztery tysiące sześćdziesiąt cztery złote i dziesięć groszy);

g)104.290 (sto cztery tysiące dwieście dziewięćdziesiąt) zwykłych akcji na okaziciela serii B o numerach od 000001 do 104290 o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja, o łącznej wartości nominalnej w wysokości 10.429,00 zł (dziesięć tysięcy czterysta dwadzieścia dziewięć złotych);

h) 172.000 (sto siedemdziesiąt dwa tysiące) zwykłych akcji na okaziciela serii C o numerach od 000001 do 172000 o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja, o łącznej wartości nominalnej w wysokości 17.200,00 zł (siedemnaście tysięcy dwieście złotych);

i) 186.224 (sto osiemdziesiąt sześć tysięcy dwieście dwadzieścia cztery) zwykłych akcji na okaziciela serii D o numerach od 000001 do 186224 o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja, o łącznej wartości nominalnej w wysokości 18.622,40 zł (osiemnaście tysięcy sześćset dwadzieścia dwa złote i czterdzieści groszy).

j) 271.550 (dwieście siedemdziesiąt jeden tysięcy pięćset pięćdziesiąt) zwykłych akcji na okaziciela serii E o numerach od 000001 do 271550 o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja, o łącznej wartości nominalnej w wysokości 27.155,00 zł (dwadzieścia siedem tysięcy sto pięćdziesiąt pięć złotych).

k) 211.225 (dwieście jedenaście tysięcy dwieście dwadzieścia pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii F o numerach od 000 001 do 211 225 o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja, o łącznej wartości nominalnej w wysokości 21.122,50 zł (dwadzieścia jeden tysięcy sto dwadzieścia dwa złote i pięćdziesiąt groszy).”

ukryj


Zarząd Bioceltix S.A. zawiadamia, że w dniu 30 listopada 2020 r. powziął informację o zarejestrowaniu z dniem 25 listopada 2020 r. w Krajowym Rejestrze Sądowym przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, podwyższenia kapitału statutowego Bioceltix S.A. z kwoty 244 401,40 zł do kwoty 271 556,40 zł w związku z emisją akcji serii E w ramach kapitału docelowego.


WEZWANIE DO ZŁOŻENIA AKCJI W SPÓŁCE W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r., poz. 1798), dalej jako „Ustawa”,

czytaj dalej

Bioceltix S.A. (dalej jako: „Spółka”) informuje akcjonariuszy o wprowadzeniu do polskiego porządku prawnego obowiązkowej dematerializacji akcji spółek, która oznacza zastąpienie papierowej formy akcji zapisem elektronicznym w rejestrze akcjonariuszy prowadzonym przez podmiot, o którym mowa w art. 3281 § 2 Kodeksu spółek handlowych w brzmieniu określonym Ustawą. Zgodnie z wprowadzonymi zmianami moc obowiązujących dokumentów akcji wydanych przez Spółkę wygasa z mocy prawa z dniem 1 marca 2021 r. W związku z powyższymi zmianami, Zarząd Spółki wzywa wszystkich akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji najpóźniej do dnia 30 grudnia 2020 r. w siedzibie Spółki: ul. Bierutowska 57-59, bud. III, Wrocław, aby mogły być przekształcone w formę zapisu elektronicznego. Złożenie dokumentów akcji w Spółce odbywa się za pisemnym potwierdzeniem wydanym akcjonariuszowi. Więcej informacji w sprawie dematerializacji akcji Spółki można znaleźć pod telefonem: +48 696 982 537.

ukryj


Z dniem 8 lipca 2020 r. Zarząd Bioceltix S.A. z siedzibą we Wrocławiu, KRS: 0000744521 (dalej „Spółka”) zawiadamia Akcjonariuszy, że zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 30 lipca 2020 r. na godz. 10:00.

czytaj dalej


Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbędzie się w Kancelarii Notarialnej Warczak-Mańdziak & Janicka, ul. Gwiaździsta 64 lok. 28/1, 28 piętro, 53-413 Wrocław, z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
2. Stwierdzenie prawidłowości odbycia oraz zdolności powzięcia wiążących uchwał przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie;
3. Przyjęcie porządku obrad;
4. Zapoznanie ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej Spółki dotyczącym oceny sprawozdania finansowego, sprawozdania z działalności oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty za rok obrotowy 2019;
5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019;
6. Powzięcie uchwały o pokryciu straty za rok obrotowy 2019;
7. Udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków;
8. Powzięcie uchwały w sprawie wyboru podmiotu prowadzącego Rejestr Akcjonariuszy Spółki;
9. Wolne wnioski;
10. Zamknięcie obrad.

ukryj


Zarząd Bioceltix S.A. zawiadamia, że w dniu 9 czerwca 2020 r. powziął informację o zarejestrowaniu z dniem 2 czerwca 2020 r. w Krajowym Rejestrze Sądowym przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu,

czytaj dalej

VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, podwyższenia kapitału statutowego Bioceltix S.A. z kwoty 243 460,80 zł do kwoty 244 401,40 zł w związku z emisją dodatkową akcji serii D w ramach kapitału docelowego. W związku z dokonaną zmianą, ilość zarejestrowanych akcji serii D wzrosła z 176818 sztuk do 186224 sztuk.

ukryj


Zarząd Bioceltix S.A. zawiadamia, że w dniu 3 marca 2020 r. powziął informację o zarejestrowaniu z dniem 27 lutego 2020 r. w Krajowym Rejestrze Sądowym przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu,

czytaj dalej

VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, podwyższenia kapitału statutowego Bioceltix S.A. z kwoty 233 499,00 zł do kwoty 243 460,80 zł w związku z emisją dodatkową akcji serii D w ramach kapitału docelowego. W związku z dokonaną zmianą, ilość zarejestrowanych akcji serii D wzrosła z 77200 sztuk do 176818 sztuk.

ukryj

Kontakt

Kontakt dla inwestorów:  akcjonariat@bioceltix.com