Dla akcjonariuszy

Informacje podstawowe

Nasza spółka działa pod nazwą Bioceltix (zarejestrowany, unijny znak towarowy). Spółka jest prowadzona w formie spółki akcyjnej.

Adres: ul. Bierutowska 57-59, budynek III, 3. piętro, 51-317 Wrocław, Polska (teren Wrocławskich Parków Biznesu).

Spółka jest zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000744521, oznaczenie sądu: Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

Numer identyfikacji podatkowej (NIP): 899-27-94-360, numer identyfikacji statystycznej (REGON): 364963245.

Wysokość zakładowego kapitału zarejestrowanego: 292 678,90 zł, wysokość zakładowego kapitału wpłaconego: 292 678,90 zł.

 

 

Liczba akcji wszystkich emisji: 2 926 789, w tym 1 981 500 akcji serii A, 104 290 akcji serii B, 172 000 akcji serii C, 186 224 akcji serii D, 271 550 akcji serii E oraz 211 225 akcji serii F. Akcje Spółki nie są uprzywilejowane.

 

 

 

Struktura akcjonariatu:

Zawiadomienia dla akcjonariuszy

Zarząd Bioceltix S.A. zawiadamia, że w dniu 26 stycznia 2021 r. powziął informację o zarejestrowaniu z dniem 25 stycznia 2021 r. w Krajowym Rejestrze Sądowym przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, podwyższenia kapitału statutowego Bioceltix S.A. z kwoty 271 556,40 zł do kwoty 292 678,90 zł w związku z emisją akcji serii F w ramach kapitału docelowego.


Zarząd Bioceltix  S.A. z siedzibą we Wrocławiu (dalej „Spółka”) zawiadamia Akcjonariuszy, że zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 21.01.2021 r. na godz. 10:00.

czytaj dalej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odbędzie się w Kancelarii Notarialnej Warczak-Mańdziak & Janicka przy ul. Gwiaździstej 64/lok. 28/1 (28 piętro) we Wrocławiu, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Zgromadzenia;
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia;
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz zdolności do podejmowania uchwał;
4. Przyjęcie porządku obrad;
5. Powzięcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki;
6. Powzięcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu do dematerializacji
i wprowadzenia do obrotu akcji serii A1, A2, A3, A4, A5, A6, B, C, D, E, F oraz przyszłej serii G;
7. Wolne wnioski;
8. Zamknięcie obrad.

Proponowane zmiany Statutu Spółki:

dotychczasowe brzmienie §7 ust. 1 Statutu:

„§ 7 Kapitał zakładowy

1.Kapitał zakładowy wynosi: 292 678,90 zł (dwieście dziewięćdziesiąt dwa tysiące sześćset siedemdziesiąt osiem złotych i dziewięćdziesiąt groszy) i dzieli się na:

a) 1.981.500 (milion dziewięćset osiemdziesiąt jeden tysięcy pięćset) zwykłych akcji na okaziciela serii A o numerach od 000001 do 1981500 o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja, o łącznej wartości nominalnej w wysokości 198.150,00 zł (sto dziewięćdziesiąt osiem tysięcy sto pięćdziesiąt złotych);

b) 104.290 (sto cztery tysiące dwieście dziewięćdziesiąt) zwykłych akcji na okaziciela serii B o numerach od 000001 do 104290 o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja, o łącznej wartości nominalnej w wysokości 10.429,00 zł (dziesięć tysięcy czterysta dwadzieścia dziewięć złotych);

c) 172.000 (sto siedemdziesiąt dwa tysiące) zwykłych akcji na okaziciela serii C o numerach od 000001 do 172000 o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja, o łącznej wartości nominalnej w wysokości 17.200,00 zł (siedemnaście tysięcy dwieście złotych);

d) 186.224 (sto osiemdziesiąt sześć tysięcy dwieście dwadzieścia cztery) zwykłych akcji na okaziciela serii D o numerach od 000001 do 186224 o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja, o łącznej wartości nominalnej w wysokości 18.622,40 zł (osiemnaście tysięcy sześćset dwadzieścia dwa złote i czterdzieści groszy).

e) 271 550 (dwieście siedemdziesiąt jeden tysięcy pięćset pięćdziesiąt) zwykłych akcji na okaziciela serii E o numerach od 000001 do 271550 o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja, o łącznej wartości nominalnej w wysokości 27.155,00 zł (dwadzieścia siedem tysięcy sto pięćdziesiąt pięć złotych).

f) 211.225 (dwieście jedenaście tysięcy dwieście dwadzieścia pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii F o numerach od 000 001 do 211 225 o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja, o łącznej wartości nominalnej w wysokości 21.122,50 zł (dwadzieścia jeden tysięcy sto dwadzieścia dwa złote i pięćdziesiąt groszy).”

proponowane brzmienie §7 ust. 1 Statutu:

„§ 7 Kapitał zakładowy

1. Kapitał zakładowy wynosi: 292 678,90 zł (dwieście dziewięćdziesiąt dwa tysiące sześćset siedemdziesiąt osiem złotych i dziewięćdziesiąt groszy) i dzieli się na:

b) 470.953 (czterysta siedemdziesiąt tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt trzy) zwykłych akcji na okaziciela serii A2 o numerach od 000001 do 470953 o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja, o łącznej wartości nominalnej w wysokości 47.095,30 zł (czterdzieści siedem tysięcy dziewięćdziesiąt pięć złotych i trzydzieści groszy);

c) 500.000 (pięćset tysięcy) zwykłych akcji na okaziciela serii A3 o numerach od 000001 do 500000 o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja, o łącznej wartości nominalnej w wysokości 50 000,00 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych);

d) 367.000 (trzysta sześćdziesiąt siedem tysięcy) zwykłych akcji na okaziciela serii A4 o numerach od 000001 do 367000 o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja, o łącznej wartości nominalnej w wysokości 36.700,00 zł (trzydzieści sześć tysięcy siedemset złotych);

e) 241.453 (dwieście czterdzieści jeden tysięcy czterysta pięćdziesiąt trzy) zwykłych akcji na okaziciela serii A5 o numerach od 000001 do 241453 o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja, o łącznej wartości nominalnej w wysokości 24.145,30 zł (dwadzieścia cztery tysiące sto czterdzieści pięć złotych i trzydzieści groszy);

f) 40.641 (czterdzieści tysięcy sześćset czterdzieści jeden) zwykłych akcji na okaziciela serii A6 o numerach od 00001 do 40641 o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja, o łącznej wartości nominalnej w wysokości 4.064,10 zł (cztery tysiące sześćdziesiąt cztery złote i dziesięć groszy);

g)104.290 (sto cztery tysiące dwieście dziewięćdziesiąt) zwykłych akcji na okaziciela serii B o numerach od 000001 do 104290 o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja, o łącznej wartości nominalnej w wysokości 10.429,00 zł (dziesięć tysięcy czterysta dwadzieścia dziewięć złotych);

h) 172.000 (sto siedemdziesiąt dwa tysiące) zwykłych akcji na okaziciela serii C o numerach od 000001 do 172000 o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja, o łącznej wartości nominalnej w wysokości 17.200,00 zł (siedemnaście tysięcy dwieście złotych);

i) 186.224 (sto osiemdziesiąt sześć tysięcy dwieście dwadzieścia cztery) zwykłych akcji na okaziciela serii D o numerach od 000001 do 186224 o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja, o łącznej wartości nominalnej w wysokości 18.622,40 zł (osiemnaście tysięcy sześćset dwadzieścia dwa złote i czterdzieści groszy).

j) 271.550 (dwieście siedemdziesiąt jeden tysięcy pięćset pięćdziesiąt) zwykłych akcji na okaziciela serii E o numerach od 000001 do 271550 o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja, o łącznej wartości nominalnej w wysokości 27.155,00 zł (dwadzieścia siedem tysięcy sto pięćdziesiąt pięć złotych).

k) 211.225 (dwieście jedenaście tysięcy dwieście dwadzieścia pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii F o numerach od 000 001 do 211 225 o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja, o łącznej wartości nominalnej w wysokości 21.122,50 zł (dwadzieścia jeden tysięcy sto dwadzieścia dwa złote i pięćdziesiąt groszy).”

ukryj


Zarząd Bioceltix S.A. zawiadamia, że w dniu 30 listopada 2020 r. powziął informację o zarejestrowaniu z dniem 25 listopada 2020 r. w Krajowym Rejestrze Sądowym przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, podwyższenia kapitału statutowego Bioceltix S.A. z kwoty 244 401,40 zł do kwoty 271 556,40 zł w związku z emisją akcji serii E w ramach kapitału docelowego.


WEZWANIE DO ZŁOŻENIA AKCJI W SPÓŁCE W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r., poz. 1798), dalej jako „Ustawa”,

czytaj dalej

Bioceltix S.A. (dalej jako: „Spółka”) informuje akcjonariuszy o wprowadzeniu do polskiego porządku prawnego obowiązkowej dematerializacji akcji spółek, która oznacza zastąpienie papierowej formy akcji zapisem elektronicznym w rejestrze akcjonariuszy prowadzonym przez podmiot, o którym mowa w art. 3281 § 2 Kodeksu spółek handlowych w brzmieniu określonym Ustawą. Zgodnie z wprowadzonymi zmianami moc obowiązujących dokumentów akcji wydanych przez Spółkę wygasa z mocy prawa z dniem 1 marca 2021 r. W związku z powyższymi zmianami, Zarząd Spółki wzywa wszystkich akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji najpóźniej do dnia 30 grudnia 2020 r. w siedzibie Spółki: ul. Bierutowska 57-59, bud. III, Wrocław, aby mogły być przekształcone w formę zapisu elektronicznego. Złożenie dokumentów akcji w Spółce odbywa się za pisemnym potwierdzeniem wydanym akcjonariuszowi. Więcej informacji w sprawie dematerializacji akcji Spółki można znaleźć pod telefonem: +48 696 982 537.

ukryj


Z dniem 8 lipca 2020 r. Zarząd Bioceltix S.A. z siedzibą we Wrocławiu, KRS: 0000744521 (dalej „Spółka”) zawiadamia Akcjonariuszy, że zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 30 lipca 2020 r. na godz. 10:00.

czytaj dalej


Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbędzie się w Kancelarii Notarialnej Warczak-Mańdziak & Janicka, ul. Gwiaździsta 64 lok. 28/1, 28 piętro, 53-413 Wrocław, z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
2. Stwierdzenie prawidłowości odbycia oraz zdolności powzięcia wiążących uchwał przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie;
3. Przyjęcie porządku obrad;
4. Zapoznanie ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej Spółki dotyczącym oceny sprawozdania finansowego, sprawozdania z działalności oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty za rok obrotowy 2019;
5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019;
6. Powzięcie uchwały o pokryciu straty za rok obrotowy 2019;
7. Udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków;
8. Powzięcie uchwały w sprawie wyboru podmiotu prowadzącego Rejestr Akcjonariuszy Spółki;
9. Wolne wnioski;
10. Zamknięcie obrad.

ukryj


Zarząd Bioceltix S.A. zawiadamia, że w dniu 9 czerwca 2020 r. powziął informację o zarejestrowaniu z dniem 2 czerwca 2020 r. w Krajowym Rejestrze Sądowym przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu,

czytaj dalej

VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, podwyższenia kapitału statutowego Bioceltix S.A. z kwoty 243 460,80 zł do kwoty 244 401,40 zł w związku z emisją dodatkową akcji serii D w ramach kapitału docelowego. W związku z dokonaną zmianą, ilość zarejestrowanych akcji serii D wzrosła z 176818 sztuk do 186224 sztuk.

ukryj


Zarząd Bioceltix S.A. zawiadamia, że w dniu 3 marca 2020 r. powziął informację o zarejestrowaniu z dniem 27 lutego 2020 r. w Krajowym Rejestrze Sądowym przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu,

czytaj dalej

VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, podwyższenia kapitału statutowego Bioceltix S.A. z kwoty 233 499,00 zł do kwoty 243 460,80 zł w związku z emisją dodatkową akcji serii D w ramach kapitału docelowego. W związku z dokonaną zmianą, ilość zarejestrowanych akcji serii D wzrosła z 77200 sztuk do 176818 sztuk.

ukryj

Kontakt

Kontakt dla inwestorów:  akcjonariat@bioceltix.com