Dla akcjonariuszy

Informacje podstawowe

Nasza spółka działa pod nazwą Bioceltix (zarejestrowany, unijny znak towarowy). Spółka jest prowadzona w formie spółki akcyjnej.

Adres: ul. Bierutowska 57-59, budynek III, 3. piętro, 51-317 Wrocław, Polska (teren Wrocławskich Parków Biznesu).

Spółka jest zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000744521, oznaczenie sądu: Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

Numer identyfikacji podatkowej (NIP): 899-27-94-360, numer identyfikacji statystycznej (REGON): 364963245.

Wysokość zakładowego kapitału zarejestrowanego: 244 401,40 zł, wysokość zakładowego kapitału wpłaconego: 244 401,40 zł.

Liczba akcji wszystkich emisji: 2 444 014, w tym 1 981 500 akcji serii A, 104 290 akcji serii B, 172 000 akcji serii C oraz 186 224 akcji serii D. Akcje Spółki nie są uprzywilejowane.

 

Struktura akcjonariatu:

Zawiadomienia dla akcjonariuszy

 • Z dniem 8 lipca 2020 r. Zarząd Bioceltix S.A. z siedzibą we Wrocławiu, KRS: 0000744521 (dalej „Spółka”) zawiadamia Akcjonariuszy, że zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 30 lipca 2020 r. na godz. 10:00. Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbędzie się w Kancelarii Notarialnej Warczak-Mańdziak & Janicka, ul. Gwiaździsta 64 lok. 28/1, 28 piętro, 53-413 Wrocław, z następującym porządkiem obrad:
  1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
  2. Stwierdzenie prawidłowości odbycia oraz zdolności powzięcia wiążących uchwał przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie;
  3. Przyjęcie porządku obrad;
  4. Zapoznanie ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej Spółki dotyczącym oceny sprawozdania finansowego, sprawozdania z działalności oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty za rok obrotowy 2019;
  5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019;
  6. Powzięcie uchwały o pokryciu straty za rok obrotowy 2019;
  7. Udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków;
  8. Powzięcie uchwały w sprawie wyboru podmiotu prowadzącego Rejestr Akcjonariuszy Spółki;
  9. Wolne wnioski;
  10. Zamknięcie obrad.
 • Zarząd Bioceltix S.A. zawiadamia, że w dniu 9 czerwca 2020 r. powziął informację o zarejestrowaniu z dniem 2 czerwca 2020 r. w Krajowym Rejestrze Sądowym przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, podwyższenia kapitału statutowego Bioceltix S.A. z kwoty 243 460,80 zł do kwoty 244 401,40 zł w związku z emisją dodatkową akcji serii D w ramach kapitału docelowego. W związku z dokonaną zmianą, ilość zarejestrowanych akcji serii D wzrosła z 176818 sztuk do 186224 sztuk.
 • Zarząd Bioceltix S.A. zawiadamia, że w dniu 3 marca 2020 r. powziął informację o zarejestrowaniu z dniem 27 lutego 2020 r. w Krajowym Rejestrze Sądowym przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, podwyższenia kapitału statutowego Bioceltix S.A. z kwoty 233 499,00 zł do kwoty 243 460,80 zł w związku z emisją dodatkową akcji serii D w ramach kapitału docelowego. W związku z dokonaną zmianą, ilość zarejestrowanych akcji serii D wzrosła z 77200 sztuk do 176818 sztuk.