Oferta publiczna

OFERTA

W ramach Oferty Publicznej akcji Bioceltix S.A. z siedzibą we Wrocławiu (Emitent) oferowanych jest nie mniej niż 1 (jedna) nie więcej niż 360.000 (trzysta sześćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,10 PLN (zero złotych dziesięć groszy) każda akcja (Akcje Oferowane).

HARMONOGRAM OFERTY

   

1 marca

Publikacja Memorandum

5 marca

Rozpoczęcie przyjmowania zapisów i wpłat na akcje w Transzy Małych Inwestorów

15 marca

Zakończenie przyjmowania zapisów i wpłat na akcje w Transzy Małych Inwestorów

od 12 do 16 marca
(do godz. 15:00)

Budowa księgi popytu (book-building) wśród wybranych inwestorów

nie później niż 17 marca (do godz. 12:00)

Ustalenie Ceny Emisyjnej i liczby Akcji serii G oferowanych w poszczególnych transzach (ew. podział Oferty na transze)

Od 17 do 21 marca
(do godz. 15:00)

Przyjmowanie zapisów i wpłat w Transzy Dużych Inwestorów

22 marca

Ew. zapisy inwestorów zastępczych oraz Przydział Akcji Oferowanych

nie później niż 23 marca

Podanie wyników Oferty do publicznej wiadomości

nie później niż 25 marca

Ewentualny zwrot nadpłaconych kwot (w przypadku nadsubskrypcji lub wystąpienia różnicy pomiędzy Ceną Maksymalną a Ceną Emisyjną)

CENA

Cena emisyjna Akcji Oferowanych zostanie ustalona przez Zarząd Spółki w drodze odrębnej uchwały.

Cena emisyjna Akcji Oferowanych zostanie przedstawiona w formie Suplementu do Memorandum Informacyjnego po zakończeniu procesu budowania księgi popytu na Akcje Oferowane na stronie internetowej Spółki www.bioceltix.com oraz DM Navigator www.dmnavigator.pl.

Niezależnie od wyniku przeprowadzonego procesu budowy księgi popytu, Zarząd Emitenta, zastrzega sobie prawo do ustalenia ceny emisyjnej Akcji Oferowanych w oparciu o rekomendację Firmy Inwestycyjnej.

Cena maksymalna wynosi 20,50 zł (dwadzieścia złotych i pięćdziesiąt groszy) za jedną Akcję Oferowaną.

KONTAKT DLA INWESTORÓW

Dom Maklerski Navigator S.A.
ul. Twarda 18, 00-105 Warszawa
T: +48 22 630 83 33
E: biuro@navigatorcapital.pl
www.navigatorcapital.pl