Show all Leki biologiczne

Leki biologiczne to substancje pozyskiwane od żywych organizmów. Są wytwarzane metodami biotechnologicznymi (z użyciem żywych komórek). Dzięki wysokiej skuteczności są przyszłością współczesnej farmakoterapii.

Dlaczego komórki macierzyste?

Jaka moc ukryta jest w komórkach macierzystych? Jak można ją wykorzystać?

 

Opracowując leki, których substancją czynną są mezenchymalne komórki macierzyste (MSC), dotychczas niedostępne w terapiach weterynaryjnych, zmieniamy standardy w leczeniu zwierząt towarzyszących.

  • MSC to naturalny rezerwuar organizmu służący ciągłej wymianie uszkodzonych i zużytych komórek nowymi oraz regulacji tych procesów.
  • MSC charakteryzują się właściwościami immunomodulującymi oraz wysoką zdolnością do namnażania się i przekształcania w komórki wyspecjalizowane tkankowo, np. komórki kości, komórki chrząstki etc.
  • Właściwości MSC izolowanych z tkanki tłuszczowej znalazły zastosowanie m.in. w medycynie regeneracyjnej.
  • Immunosupresyjne działanie MSC oraz bardzo niska ekspresja kompleksu zgodności tkankowej MHC klasy II (Major Histocompatibility Complex – główny układ zgodności tkankowej) pozwala na bezpieczne stosowanie w terapii komórek w układzie międzyosobniczym, minimalizując ryzyko odrzutu ze strony układu immunologicznego biorcy.
  • Terapia komórkami macierzystymi w układzie allogenicznym (jeden dawca – wielu biorców) daje możliwość produkcji serii leku z materiału wyjściowego pozyskanego od pojedynczego dawcy, bez konieczności każdorazowego pobierania materiału biologicznego od pacjenta w celu pozyskania jego własnych komórek do terapii.

Na czym polega immunomodulacyjne działanie mezenchymalnych komórek macierzystych? MSC izolowane z tkanki tłuszczowej mogą modulować mikrośrodowisko zapalne poprzez hamowanie proliferacji i aktywności cytotoksycznej limfocytów T, supresję wzrostu i dojrzewania limfocytów B i komórek NK za pośrednictwem szeregu cytokin, m.in. interleukin IL-6, IL -10 oraz transformującego czynnika wzrostu beta TGF-b. Dodatkowo poprzez inhibicję dojrzewania komórek dendrytycznych indukują w nich tolerancję immunologiczną. Aktywowane komórki dendrytyczne wzmacniają zaś indukujące działanie MSC na limfocyty T regulatorowe za pośrednictwem IL-10, tworząc razem immunosupresyjne środowisko sprzyjające procesom regeneracji.

 

Immunomodulacja. Oddziaływanie MSC z komórkami układu odpornościowego.
Źródło: http://journal.frontiersin.org/article/10.3389/fimmu.2013.00175/full

 

Opisane właściwości immunomodulujące MSC stanowią jeden z kluczowych mechanizmów działania w terapiach z zastosowaniem mezenchymalnych komórek macierzystych wpływających na:

  • zahamowanie przewlekłego stanu zapalnego leżącego u podłoża wielu chorób degeneracyjnych, takich jak zmiany zwyrodnieniowe stawów;
  • stymulację naturalnych procesów naprawczych w obrębie uszkodzonych tkanek, co w zmianach zwyrodnieniowych stawów pozwala na odzyskanie sprawności fizycznej zwierzęcia.

Aleksandra Klimczak:

„Udoskonalenie technik izolacji i rozmnażania MSCs in vitro spowodowało, że komórki macierzyste stały się znakomitym źródłem komórek stosowanych we wspomagającej terapii komórkowej użytecznej w regeneracji tkanek i narządów. Szeroko prowadzone badania przedkliniczne i kliniczne potwierdziły skuteczność zastosowania komórek macierzystych m.in. w leczeniu uszkodzeń układu kostno-szkieletowego i regeneracji mięśni szkieletowych. Terapeutyczny efekt MSC może być uzyskany poprzez immunomodulujące właściwości MSC polegające na wydzielaniu cytokin, chemokin i czynników troficznych, które mają bezpośredni wpływ na uszkodzone tkanki.”

 

Arkadiusz Miążek:

„Allogeniczne MSCs wchodzą w złożone interakcje z komórkami odporności wrodzonej i nabytej wywołując w nich głębokie zmiany w profilach ekspresji cytokin prozapalnych. Wykazano, że MSCs oddziałują z dojrzałymi komórkami dendrytycznymi typu 1 i 2 hamując wytwarzanie przez nie czynnika TNFα oraz wzmagając ekspresję interleukiny 10. MSCs wpływają także na polaryzację odpowiedzi odpornościowej limfocytów T w kierunku Th2 oraz wywołują wzrost odsetka limfocytów T regulatorowych. Efektem fizjologicznym wpływu MSCs na profile cytokinowe komórek układu odporności jest wzbudzenie stanu tolerancji immunologicznej, a także wygaszanie reakcji zapalnych.”

 

W przypadku leczenia wczesnych i średniozaawansowanych zmian zwyrodnieniowych stawów z wykorzystaniem MSC aktywacja endogennych mechanizmów regeneracyjnych polega na migracji MSC z płynu stawowego do miejsca uszkodzenia, gdzie po adhezji i chemotaktycznej rekrutacji lokalnie występujących MSC, komórki inicjują proces regeneracji poprzez proliferację i stymulację chondrogenezy za pośrednictwem auto i parakrynnych sygnałów m.in. TGF-β płynących zarówno ze strony podanych MSC, jak i mikrośrodowiska uszkodzonej tkanki, która w procesie chrząstkotwórczym ulega odbudowie, w efekcie przywracając funkcjonalność uszkodzonego stawu.

Proregenarcyjne działanie MSC w obrębie zmienionego chorobowo stawu.
Źródło: http://www.intechopen.com/books/regenerative-medicine-and-tissue-engineering/is-the-articular-cartilage-regeneration-approachable-through-mesenchymal-stem-cells-therapies

 

Artykuły powiązane

Bioceltix realizuje projekt współfinansowany ze środków UE

Spółka Bioceltix realizuje projekt  „Produkcja allogenicznych mezenchymalnych komórek macierzystych izolowanych z tkanki tłuszczowej zgodnie z wymaganiami Dobrej Praktyki Wytwarzania – substancji czynnej dla badanego weterynaryjnego produktu leczniczego terapii zaawansowanej przeznaczonego do ...

Artykuł