Dla akcjonariuszy

Informacje podstawowe

Nasza spółka działa pod nazwą Bioceltix (zarejestrowany, unijny znak towarowy). Spółka jest prowadzona w formie spółki akcyjnej.

Adres siedziby: ul. E. Kwiatkowskiego 4, 52-326 Wrocław, Polska (teren Dolnośląskiego Parku Innowacji i Nauki).

Adres wytwórni: ul. Bierutowska 57-59, budynek III, 3. piętro, 51-410 Wrocław, Polska (teren Wrocławskich Parków Biznesu).

Spółka jest zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000744521, oznaczenie sądu: Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

Numer identyfikacji podatkowej (NIP): 899-27-94-360, numer identyfikacji statystycznej (REGON): 364963245.

Wysokość zakładowego kapitału zarejestrowanego: 243 460,80 zł, wysokość zakładowego kapitału wpłaconego: 243 460,80 zł.

Liczba akcji wszystkich emisji: 2 434 608, w tym 1 981 500 akcji serii A, 104 290 akcji serii B, 172 000 akcji serii C oraz 176 818 akcji serii D. Akcje Spółki nie są uprzywilejowane.

 

Struktura akcjonariatu:

Zawiadomienia dla akcjonariuszy

Zarząd Bioceltix S.A. zawiadamia, że w dniu 3 marca 2020 r. powziął informację o zarejestrowaniu z dniem 27 lutego 2020 r. w Krajowym Rejestrze Sądowym przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, podwyższenia kapitału statutowego Bioceltix S.A. z kwoty 233 499,00 zł do kwoty 243 460,80 zł w związku z emisją dodatkową akcji serii D w ramach kapitału docelowego. W związku z dokonaną zmianą, ilość zarejestrowanych akcji serii D wzrosła z 77200 sztuk do 176818 sztuk.